Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Uczymy inaczej”- teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

Creator:

Włoch, Stanisława

Subject and Keywords:

edukacja ; praktyka pedagogiczna ; student ; nauczyciel ; zmiana

Abstract:

Zachodzące zmiany społeczne, polityczne, technologiczne oraz kulturowe wymagają zmian w kształceniu nauczycieli. Efekty i rozwój ucznia zależą bowiem w dużym stopniu od ich wiedzy i kompetencji. Współczesny system kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji zawiera wiele luk i nie uwzględnia zmian zachodzących w rozwoju dziecka. Największe kontrowersje budzi praktyka pedagogiczna, która jest zaniedbanym ogniwem w kształceniu nauczycieli. W artykule dokonano próby opracowania modelowego kształcenia pedagogów wczesnej edukacji oraz próby odpowiedzi na pytanie o to, jakie należy podjąć działania w zakresie kształcenia praktycznego zgodnie z tendencjami europejskimi.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.022

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 41-51

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Stanisława Włoch

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.