Opis projektu

Utworzenie w roku 2014 Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (Repozytorium UWr - RUWr) jest inicjatywą podjętą przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu, mającą na celu ewidencję, archiwizację i upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na Uczelni. Funkcjonuje ono na podstawie Zarządzenia Nr 187/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i jest elementem składowym Instytucjonalnej polityki otwartego dostępu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Korzystanie z Repozytorium (deponowanie, przechowywanie plików, wyszukiwanie) jest bezpłatne.

Repozytorium UWr to repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia materiały o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego lub wydane na UWr. Materiały te dzielą się na opublikowane oraz niepublikowane i obejmują m.in. prace doktorskie, habilitacyjne, wyróżnione prace licencjackie i magisterskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, monografie lub ich rozdziały, materiały dydaktyczne, postery, a także tzw. szarą literaturę, czyli wszelkie niepublikowane materiały typu: sprawozdania, raporty, itp. Deponowane mogą być również dane badawcze tak wytworzone w projektach realizowanych ze środków własnych, uczelnianych jak i w wyniku zdobytych grantów zewnętrznych np. NCN.

Repozytorium spełnia wszelkie wymagania NCN w zakresie tzw. 2 ścieżki publikacyjnej:

Repozytorium UWr wspiera deponowanie danych badawczych zgodnie z zasadami FAIR tj. ułatwia ich wyszukiwalność oraz identyfikowalność (kryteria z grupy Findable). Jest odnotowane w bazie re3data https://www.re3data.org/repository/r3d100014250

Więcej o deponowaniu danych badawczych Jak opisywać dane badawcze w RUWr

Układ Repozytorium odpowiada strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego (wydziały, instytuty oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane), a struktura jest hierarchiczna, oparta na zespołach dziedzinowych, obejmujących różnorodne kolekcje.

Repozytorium wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe ( PCSS).

W związku z funkcjonowaniem Repozytorium UWr na Uniwersytecie Wrocławskim powołani zostają koordynatorzy wydziałowi, instytutowi lub funkcjonujący przy innych jednostkach organizacyjnych Uczelni, którzy po przeszkoleniu w Bibliotece Uniwersyteckiej przejmują odpowiedzialność za:

  • doszkalanie pracowników własnej jednostki,
  • zatwierdzanie i poprawność formatu oraz metadanych zdeponowanych dokumentów,
  • kontakty z zespołem koordynującym funkcjonowanie repozytorium na poziomie Uczelni, powołanym w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Szczegóły w Zarządzeniu Nr 187/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Koordynatorzy mogą współpracować z redaktorami. Rozszerzone instrukcje dla redaktorów i koordynatorów zawarte są w menu RUWr "Dla koordynatorów" .
Władze każdej jednostki organizacyjnej Uczelni zawierają z podległymi im organizacyjnie pracownikami, doktorantami oraz studentami indywidualne porozumienia w sprawie deponowania dorobku naukowego w Repozytorium UWr. W jednostkach tych każda z zainteresowanych osób wyraża zgodę na deponowanie w Repozytorium Uczelnianym dorobku naukowego, na zasadach zgodnych z opisem zawartym w Zarządzeniu Nr 187/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. oraz we współpracy (przynajmniej w początkowej fazie) z koordynatorem jednostki organizacyjnej.

Biblioteka Uniwersytecka, która sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Repozytorium UWr, i na serwerze której posadowione są zdeponowane materiały - zawiera porozumienie z władzami każdej jednostki organizacyjnej Uczelni, które zapewnia, iż wszelkie dokumenty archiwizowane przez pracowników, doktorantów (ewentualnie też studentów) funkcjonujących w ramach danej jednostki organizacyjnej:

  • archiwizowane będą w sposób zapewniający trwałe w czasie ich przechowywanie,
  • prezentowane będą w sposób, zgodny z ewentualnymi ograniczeniami, wprowadzonymi przez depozytariusza (np. prezentowane tylko w ramach sieci uczelnianej),
  • udostępniane będą w sposób, zapewniający każdemu potencjalnemu użytkownikowi repozytorium - informację nt. zasad ich udostępniania i wykorzystania, wskazanych przez autora wyborem określonego typu licencji (np. public domain - domena publiczna, Creative Commons, etc.)

Ponadto, Biblioteka Uniwersytecka udostępnia materiały zgodnie z Regulaminem Repozytorium UWr i każdy użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność za jego respektowanie. W razie naruszenia przez użytkownika Repozytorium praw właściciela praw autorskich - Biblioteka Uniwersytecka nie jest stroną w powstałym sporze prawnym.

Odpowiedzialność za prawidłowe (zgodne z wolą autora / depozytariusza) oznaczenie praw dostępu do obiektu i licencji spoczywa na koordynatorze / redaktorze wydziałowym (instytucjonalnym).

Metadane gromadzone w RUWr przekazywane są do następujących agregatorów:

  • Google Scholar - ogólnoświatowa wyszukiwarka tekstów naukowych,
  • FBC - ogólnokrajowa wyszukiwarka obiektów zdigitalizowanych prowadzona przez PCSS (operatora dLibra),
  • Agregator CEON (Centrum Otwartej Nauki) - ogólnokrajowa wyszukiwarka obiektów z polskich otwartych repozytoriów.
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności