Dla autorów i depozytariuszy

 

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do archiwizowania swoich prac naukowych w Repozytorium UWr.

Celem Repozytorium UWr jest ewidencja, archiwizacja i udostępnianie dorobku naukowego wszystkich twórców w Uniwersytecie Wrocławskim, a tym samym wzmacnianie potencjału Uczelni

Licząc na współpracę z pracownikami naukowymi Alma Mater, jak również z doktorantami i studentami zachęcamy do deponowania materiałów w repozytorium uczelnianym.

Wszystkie materiały publikujemy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W niektórych przypadkach, na życzenie, możemy wprowadzić ograniczenia (hasłem lub numerem IP) w dostępie do tekstów, wynikające z umów licencyjnych.

 1. W Repozytorium można zamieścić wcześniej opublikowane prace

  Jeśli wysyłany do repozytorium materiał był wcześniej publikowany przez komercyjnego wydawcę, należy sprawdzić, jakiego rodzaju umowa została z nim podpisana. Pomocny w takim przypadku będzie serwis SHERPA (Romeo) , w którym znajdują się informacje dotyczące polityki wydawców związanej z zamieszczaniem publikacji w repozytoriach.

  Poszczególni wydawcy są oznaczeni odpowiednim kolorem, określającym:
  • pełną zgodę na archiwizację preprintów lub postprintów albo ostatecznych plików PDF od wydawcy (kolor zielony),
  • zgodę na archiwizację postprintów lub ostatecznych plików PDF od wydawcy (kolor niebieski),
  • zgodę na archiwizacjję preprintów (kolor żółty),
  • brak zgody na archiwizację (kolor biały).
  Należy pamiętać również o tym, że przy podpisywaniu umowy z wydawcą można negocjować warunki i upomnieć się o pozwolenie na archiwizację pracy w repozytorium.
 2. W przypadku chęci zdeponowania w Repozytorium UWr publikacji, której prawa autorskie przeniesione zostały na wydawcę, który nie prowadzi polityki dotyczącej zamieszczania prac w repozytoriach należy zapytać go o zgodę na umieszczenie dokumentu (wersja po recenzji lub ostatecznej korekcie wydawcy) w Repozytorium UWr.
 3. Pracownik, doktorant lub student UWr, zatwierdzając licencję w momencie zamieszczania swojej publikacji w Repozytorium UWr, poświadcza, że do niego należą prawa autorskie do archiwizowanego dzieła. Jednocześnie deklaruje, że dokument jest jego własnością intelektualną. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekroczenia praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonej pracy. Autor przekazuje Uniwersytetowi Wrocławskiemu (Bibliotece Uniwersyteckiej) prawa do przechowywania publikacji i związanych z nią metadanych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania
 4. Autorskie prawa majątkowe do pracy zamieszczonej w Repozytorium UWr przysługują autorowi, który, deponując swoją pracę w repozytorium, zgadza się na licencję niewyłączną.
 5. W procesie archiwizowania pracy - depozytariusz oświadcza, że:
  • udziela Uniwersytetowi Wrocławskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z jego pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie zwielokrotniania utworu i jego rozpowszechnienia w formie elektronicznej w Repozytorium UWr;
  • upoważnia Uniwersytet Wrocławski (Bibliotekę Uniwersytecką) do przechowywania i archiwizowania pracy na nośnikach cyfrowych;
  • oświadcza, że zdeponowana praca nie narusza praw osób trzecich oraz że utwór powstał z poszanowaniem praw autorskich innych twórców;
  • oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu lub posiada zgodę wydawcy na umieszczenie pracy w Repozytorium UWr.


Dokumenty i samouczki:

 

 

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności