Object

Planned object

Title: Zintegrowany model nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce jako wypadkowa historycznych koncepcji nadzoru

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zintegrowany model nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce jako wypadkowa historycznych koncepcji nadzoru

Alternative title:

Integrated model of financial market supervision in Poland as a result of historical supervisory concepts

Group publication title:

Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2020, 3

Creator:

Grodziska-Modzelewska, Beata

ORCID:

0000-0001-7240-5291

Subject and Keywords:

supervision   financial market   supervision models   Financial Supervision Authority  
nadzór   rynek finansowy   modele nadzoru   Komisja Nadzoru Finansowego

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Changes taking place in the financial market make it necessary to create an appropriate supervisory authority that will effectively counteract undesirable phenomena that may occur in the financial market. The model of supervision should be adjusted to the economic level of the country, its financial capabilities, as well as the size of the financial market. The supervision model postulated in the doctrine should be characterized by independence, adequate supervisory measures and effectiveness. This article presents the concept of financial market and supervision in the Polish legal system. The differences between the postulated models of supervision over the financial market - the integrated supervision model, the sector model and the Twin Peaks model, as well as the historical outline of the formation of particular models of supervision over the Polish financial market were presented. The thesis of the article is the assumption, that the integrated model of supervision carried out by the Polish Financial Supervision Authority (hereinafter: KNF) is the result of previous experience in functioning of the supervision concept in Poland. In conclusion an assessment of the Polish model of supervision was formulated in terms of its effectiveness and efficiency.  

Zmiany zachodzące na rynku finansowym powodują konieczność stworzenia odpowiedniego organu nadzoru, który w skuteczny sposób będzie przeciwdziałał niepożądanym zjawiskom mogącym się pojawić na rynku finansowym. Model nadzoru winien być dostosowany do poziomu ekonomicznego kraju, jego możliwości finansowych, a także rozmiaru rynku finansowego. Postulowany w doktrynie model nadzoru winien charakteryzować się niezależnością, odpowiednimi środkami nadzorczymi oraz skutecznością. W niniejszym artykule przedstawione zostało pojęcie rynku finansowego oraz nadzoru w polskim porządku prawnym. Wyszczególnione zostały różnice pomiędzy postulowanymi modelami nadzoru nad rynkiem finansowym – modelem nadzoru zintegrowanego, modelem sektorowym oraz Twin Peaks. Przedstawiony także został wskazany został rys historyczny ukazujący kształtowanie się poszczególnych modeli nadzoru nad polskim rynkiem finansowym. Tezą artykułu jest założenie, że zintegrowany model nadzoru sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej jako: KNF) jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania koncepcji nadzoru w Polsce. We wnioskach końcowych sformułowana została ocena polskiego modelu nadzoru pod względem jego skuteczności i efektywności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

doi:10.34616/144582   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 14, 2022

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144582

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information