Object

Planned object

Title: Dokument urzędowy jako dowód w postępowaniu podatkowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dokument urzędowy jako dowód w postępowaniu podatkowym

Alternative title:

Official document as an evidence in tax proceedings

Group publication title:

Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2020, 3

Creator:

Kopyściański, Marek

ORCID:

0000-0003-0108-3824

Subject and Keywords:

evidence   official document   probative value   presumption of truthfulness and lawfulness   free assessment of evidence  
dowód   dokument urzędowy   moc dowodowa   domniemanie prawdziwości i zgodności z prawem   swobodna ocena dowodów

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The catalog of evidence is limited only by the possibility of contributing to the clarification of the case (evidence usefulness ad casum) and the fact that the evidence is not contradictory to the law. Most of the evidence in tax proceedings has the same probative force, and the tax authority, in the pre-adjudication stage, assesses the evidence as part of its free assessment of evidence. Equal force of proof does not therefore apply to all means of proof. In tax proceedings, particular evidentiary importance has been established, inter alia, for official documents. The special probative value of an authentic instrument requires, in fact, two presumptions. The first is the presumption of truthfulness (authenticity), which amounts to accepting that the document comes from the authority that issued it. The second presumption is the presumption that the statements contained in the document are correct. The presumption of truthfulness and truthfulness of a document also affects the scope of the free assessment of evidence. In tax proceedings in which the subject of the assessment are documents benefiting from the presumption of reliability, the principle of the free assessment of evidence is undoubtedly clearly limited.  

Katalog dowodów jest limitowany jedynie możliwością przyczynienia się do wyjaśnienia sprawy (przydatność dowodowa ad casum) oraz brakiem sprzeczności dowodu z prawem. Większość środków dowodowych w postępowaniu podatkowym ma tę samą moc dowodową, a organ podatkowy na etapie poprzedzającym dokonanie rozstrzygnięcia, ocenia dowody w ramach swobodnej oceny dowodów. Równa moc dowodowa nie odnosi się tym samym do wszystkich środków dowodowych. W postępowaniu podatkowym szczególne znaczenie dowodowe ustanowione zostało m.in. dla dokumentów urzędowych. Szczególna moc dowodowa dokumentu urzędowego oznacza przyjęcie w istocie dwóch domniemań. Pierwszym jest domniemanie prawdziwości (autentyczności), sprowadzającej się do przyjęcia, że dokument pochodzi od organu, który go wystawił. Drugim domniemaniem jest domniemanie zgodności z prawdą twierdzeń objętych treścią dokumentu. Domniemanie prawdziwości i zgodności z prawdą dokumentu wpływa także na zakres swobodnej oceny dowodów. W postępowaniu podatkowym, w którym przedmiotem oceny są dokumenty korzystające z domniemania wiarygodności, zasada swobodnej oceny dowodów jest niewątpliwie w sposób oczywisty ograniczona.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

doi:10.34616/144579   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144579

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information