Object

Planned object

Title: Tajemnica zawodowa radcy prawnego, adwokata oraz doradcy podatkowego a obowiązek raportowania schematów podatkowych przez promotorów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tajemnica zawodowa radcy prawnego, adwokata oraz doradcy podatkowego a obowiązek raportowania schematów podatkowych przez promotorów

Alternative title:

Professional secrecy of an attorney-at-law, advocate and tax advisor and the obligation to report tax schemes by promoters

Group publication title:

Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2020, 3

Creator:

Golda, Cyprian

ORCID:

0000-0003-3538-4887

Subject and Keywords:

professional secrecy of an attorney-at-law   professional secrecy of an advocate   professional secrecy of a tax advisor   tax schemes   standardized tax scheme   reporting tax schemes  
tajemnica zawodowa radcy prawnego   tajemnica zawodowa adwokata   tajemnica zawodowa doradcy podatkowego   schemat podatkowy   schemat podatkowy standaryzowany   raportowanie schematów podatkowych

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The aim of the publication is to assess the compatibility (non-contradiction) of the legal institution of the obligation to report tax schemes and the institution of the obligation to maintain professional secrecy by an attorney-at-law, advocate and tax advisor. Pursuant to the will of the legislator, each of the above-mentioned legal professions as part of their professional activities will may also be the promoter obliged to report tax schemes. For this purpose, the author presents the essence of professional secrecy of individual legal professions, both by analyzing the content of the corporate laws that regulate them, as well as by citing the positions of representatives of individual legal self-governments on the importance and role of professional secrecy in the context of their profession. Part of the publication is also an analysis of legal provisions in other areas of law than the corporate law regulations of legal professions, which have an impact on the assessment of the essence of professional secrecy of an attorney-at-law, advocate and tax advisor, in particular by delineating its boundaries. Consequently, in the further part of the article, the author presents and discusses the institution of the obligation to report tax schemes also in the context of entities that are subject to the reporting obligation under the provisions of third countries and the possibility of exempting an attorney-at-law, advocate and tax advisor from professional secrecy by a taxpayer. Finally, the author assesses the obligation to report tax schemes from the perspective of the principles and standards of professional secrecy of an attorney-at-law, advocate and tax advisor and the mutual non-contradiction of these institutions, considering various types of obligationsin cumbent on professional representatives in connection with possible variants of tax schemes as well as factual circumstances.  

Celem publikacji jest dokonanie oceny zgodności (niesprzeczności) instytucji prawnej obowiązku raportowania schematów podatkowych a instytucją obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego, adwokata oraz doradcę podatkowego. Zgodnie z wolą ustawodawcy promotorem obowiązanym do raportowania schematów podatkowych może być bowiem także, w ramach wykonywanych czynności zawodowych, przedstawiciel każdego z wyżej wymienionych zawodów prawniczych. W tym celu autor przedstawia istotę tajemnicy zawodowej poszczególnych zawodów prawniczych zarówno poprzez analizę treści samych przepisów ustaw korporacyjnych je normujących, jak również poprzez przytoczenie stanowisk przedstawicieli poszczególnych samorządów prawniczych na znaczenie i rolę tajemnicy zawodowej w kontekście wykonywanego zawodu. Częścią publikacji jest także analiza przepisów prawa innych dziedzin prawa niż przepisy samorządowe zawodów prawniczych, które mają wpływ na ocenę istoty tajemnicy zawodowej radcy prawnego, adwokata oraz doradcy podatkowego, w tym zwłaszcza poprzez zakreślenie jej granic. W konsekwencji w dalszej części artykułu autor przedstawia i omawia instytucję obowiązku raportowania schematów podatkowych także w kontekście podmiotów, które objęte są obowiązkiem raportowania na podstawie przepisów państw trzecich oraz możliwości zwolnienia radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej przez podatnika. Finalnie autor dokonuje oceny obowiązku raportowania schematów podatkowych z perspektywy zasad i standardów tajemnicy zawodowej radcy prawnego, adwokata i doradcy podatkowego oraz wzajemnej niesprzeczności tychże instytucji w uwzględnieniem różnego rodzaju obowiązków ciążących na profesjonalnych pełnomocnikach w związku z możliwymi wariantami schematów podatkowych, jak również okolicznościami faktycznymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

doi:10.34616/144580   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144580

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information