Object

Planned object

Title: Przychody inwestorów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek społecznościowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przychody inwestorów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek społecznościowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych

Alternative title:

Investors’ income from interest on social loans regarding to the personal income tax of a natural person

Group publication title:

Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2020, 3

Creator:

Andruszko, Mateusz

ORCID:

0000-0002-6965-1536

Subject and Keywords:

social lending   income tax   tax   interests  
pożyczki społecznościowe   podatek dochodowy   podatek   odsetki

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The article is about social lending taxation with personal incoming tax problems. Social lending is more popular question. Taxation of social lending are almost uncharted issue. Author describes interest which are incomes of make loans by social lending platforms. In the article author classifies interest as sources of incoming at PIT law. Classifies interest as sources of incoming is very important for social lending investors. Article describes tax consequences classifies interest as gains from capital fund. Author analysis segregation interest as incoming of non-agricultural economic activity on jurisdiction.  

Artykuł poświęcony jest problematyce opodatkowania pożyczek social lending podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pożyczki social lending są coraz popularniejszym zagadnieniem. Pod względem opodatkowania tematyka pożyczek społecznościowych jest prawie niezbadanym pojęciem. Autor omawia przychody będące odsetkami od udzielonych pożyczek na platformach social lending. W artykule autor klasyfikuje odsetki do źródła przychodów w ustawie o PIT. Klasyfikacja odsetek do źródła przychodu ma zasadnicze znaczenie dla inwestora. W artykule opisano konsekwencje podatkowe zakwalifikowania odsetek do przychodów z kapitałów pieniężnych. Autor analizuje również problematykę ujęcia odsetek jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w orzecznictwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

doi:10.34616/144581   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 14, 2022

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144581

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information