Obiekt

Tytuł: Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Tytuł odmienny:

The role of the employer in realizing the rights of employees related to parenthood

Autor:

Czerniak-Swędzioł, Justyna

ORCID:

0000-0002-1524-2307

Temat i słowa kluczowe:

employer   parental rights  
pracodawca   uprawnienia rodzicielskie

Abstrakt:

Over the last ten years, the Labor Code has signifi cantly expanded employees’ rights related to parenthood, and thus the role of the employer in the fi eld of their implementation has changed fundamentally.The employer remains obliged to fulfi ll the employee’s basic rights enumerated in the Labour Code as a parent. However, the Polish legislator excessively burdens the employer with the role of the sole contractor of these general social principles related to the protection of motherhood and family, which causes a clear upset in the implementation of the constitutional obligations of the state towards its citizens.Looking at individual stages of employment from the period of pregnancy, in which protection is particularly strong, through the obligation to exercise parental leave and obligations imposed on the employer to employ an employee after taking leave, on protection during the period of custody, these are clearly noticeable limitations and burdens for the employer. The burden imposed on a particular employer often remains completely disproportionate to its capabilities. The employer bears the costs of social policy, which should be implemented by the state, thus it is fulfi lling the role of the guarantor in securing social interests. The solutions adopted by the Polish legislator stand in clear opposition to the regulation of international law.The burdens currently imposed on the employer resulting from the provisions of the Labor Code could be implemented to a large extent by relevant public insurance systems. De lege ferenda, the obligation to protect motherhood and the family as a constitutional social obligation should be carried out jointly by the state and the employer. De lege lata, the lack of proportionality is clearly visible in the regulations in force and it signifi cantly limits the principle of economic freedom and employer’s property, in particular in relation to small entrepreneurs.  
W ciągu ostatnich dziesięciu lat kodeks pracy znacząco zwiększył uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, a co za tym idzie rola pracodawcy w zakresie ich realizacji także zmieniła się zasadniczo. Pracodawca pozostaje zobowiązany do wypełniania kodeksowych podstawowych praw pracownika jako rodzica. Jednakże polski ustawodawca zdecydowanie za bardzo obciąża podmiot zatrudniający rolą jedynego wykonawcy tych ogólnych zasad społecznych związanych z ochroną macierzyństwa i rodziny, co doprowadza do wyraźnego zachwiania w realizacji konstytucyjnych obowiązków państwa wobec swoich obywateli. Przyglądając się poszczególnym etapom zatrudnienia: od okresu ciąży, w którym ochrona ma szczególnie mocny wydźwięk, przez obowiązek realizacji prawa do urlopów rodzicielskich i zobowiązania nałożone na pracodawcę do zatrudnienia pracownika po wykorzystaniu urlopów, na ochronie w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem kończąc, widać wyraźnie znaczące ograniczenia i obciążenia dla pracodawcy. Obciążenia nakładane na konkretnego pracodawcę często pozostają całkowicie nieproporcjonalne w stosunku do jego możliwości. Pracodawca ponosi koszty polityki społecznej, które powinny być realizowane przez państwo, a więc pełni funkcję gwaranta w zabezpieczaniu interesów społecznych. Rozwiązania przyjęte przez polskiego ustawodawcę stoją w wyraźnej opozycji do regulacji prawa międzynarodowego. Spoczywające aktualnie na pracodawcy obciążenia wynikające z przepisów kodeksu pracy mogłyby być realizowane w znacznym stopniu przez odpowiednie publiczne systemy ubezpieczeniowe. De lege ferenda obowiązek ochrony macierzyństwa oraz rodziny jako konstytucyjny obowiązek społeczny winien być realizowany wspólnie przez państwo i pracodawcę. De lege latawyraźnie widoczna w obowiązujących przepisach nieproporcjonalność znacząco ogranicza zasadę wolności gospodarczej oraz własności pracodawcy w szczególności w stosunku do małych przedsiębiorców.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109068

DOI:

10.19195/0137-1134.113.2

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 23-41

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

18 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

118

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

118

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118717

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji