Object

Title: Pracodawca jako kategoria systemu prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pracodawca jako kategoria systemu prawa

Alternative title:

Employer as a category of the legal system

Creator:

Kuczyński, Tadeusz

ORCID:

0000-0001-8733-1627

Subject and Keywords:

employer   legal system   concept of employer  
pracodawca   system prawa   koncepcja pracodawcy

Abstract:

The subject matter of this study is an analysis of the diversity of meanings and normative contexts assigned to the concept of employer in the legal system. The role of the general, and at the same time model, legal act creating the systemic concept of employer is fulfi lled by the Labour Code. The technique of determining the meaning of this concept, used in the provisions of law, takes the form of regulations referring to the Labour Code or norms establishing their own statutory meaning of the term. There are also provisions that formulate inadequate defi nitions, which results in a classifi - cation of the concept of employer into a wrong category. A review of the relevant provisions of law indicates that the said regulations do not, in many situations, satisfy the principle of terminological consistency or the requirement of systemic coherence. This applies to norms in which, instead of the systemic category of employer, descriptive expressions are used that only indirectly indicate that the relationship regulated concerns the employment binding the employer and the employee, to regulations that introduce only an apparent, and not a real, statutory modifi cation of the code concept under consideration, and, fi nally, to norms that, due to their faulty treatment of linguistic issues relating to the rational creation of law, do not meet the requirement of the said adequacy.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza różnorodności znaczeń i kontekstów normatywnych przypisanych koncepcji pracodawcy w systemie prawnym. Funkcję generalnego, a jednocześnie modelowego aktu prawnego tworzącego systemową koncepcję pracodawcy, pełni kodeks pracy. Technika określania znaczenia tej koncepcji stosowana w przepisach prawnych przyjmuje formę przepisów odnoszących się do kodeksu pracy lub norm ustanawiających ich własne ustawowe znaczenie. Istnieją też przepisy, które formułują niewystarczające definicje, co skutkuje klasyfikacją pojęcia pracodawcy do niewłaściwej kategorii. Analiza odpowiednich przepisów prawnych wskazuje, że w wielu sytuacjach nie zachowują one zasady spójności terminologicznej lub wymogu spójności systemowej. Uwaga ta odnosi się do norm, w których zamiast systemowej kategorii pracodawcy stosuje się wyrażenia opisowe, wskazujące jedynie pośrednio, że uregulowana relacja dotyczy zatrudnienia wiążącego pracodawcę i pracownika. Tak samo jest w kwestii przepisów wprowadzających jedynie pozorną, a nie rzeczywistą, modyfikację rozważanej koncepcji kodeksowej. Wreszcie można wskazać normy, które ze względu na wadliwe traktowanie kwestii językowych związanych z zasadą racjonalnego tworzenia prawa nie spełniają wymogu przedmiotowej adekwatności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109071   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.113.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 67-79

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

531

Number of object content views in PDF format

531

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118720

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Pracodawca jako kategoria systemu prawa Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information