Object

Title: Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

Alternative title:

On controversies over interpretation of the phrase “performing work for the benefit of one’s employer” within the meaning of article 8 section 2a of the Social Insurance System Act and Constitutionality of that provision

Creator:

Zieliński, Maciej Jakub

ORCID:

0000-0003-2250-6582

Subject and Keywords:

employer   social insurance   performing work for the benefi t of one’s own employer  
pracodawca   ubezpieczenie społeczne   wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy

Abstract:

The article discusses controversies over interpretation of the phrase “performing work for the benefi t of one’s own employer” within the meaning of Article 8 section 2a of the Social Insurance System Act. The author criticizes interpretation of this phrase based solely on abstract theses formulated in individual judicial decisions, especially the ones of the Supreme Court. When detached from facts on which they were based, they can lead to unreasonable interpretation of the provision in question. The phrase “for the benefi t of one’s own employer”, should be construed through the prism of a relation that takes place in a typical employment relationship. In the three-subject configuration, when services are provided to the employer and the role of the third party is reduced to placement of workers which makes them similar, in terms of scope of their business, to temporary work agencies, this results in recognition that under service contracts concluded with those workers work is provided for their employer. It is quite diff erent for the situation where the third party is obliged to provide employer with a particular product, which is produced in the course of their business. Then, the key factor should rely on establishing whether the party in question bears organizational, technical and production risks related to manufactured products. Furthermore, considerations contained herein lead to the conclusion that the normative content of Article 8 section 2a of the Social Security Act settled in the Supreme Court’s case-law is incompatible with the principle of citizens’ trust in the state and its law. Article 8 section 2a of the Social Security Act itself, at least when it comes to performing work for one’s own employer within a civil-law contract concluded with a third party, is incompatible with Articles 217 and 64 section 3 of the Constitution of the Republic of Poland. Thus, opinions on how the law should stand were made herein.  

Artykuł poświęcony jest kontrowersjom wokół wykładni wyrażenia „wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy” w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w kontekście zgodności tego przepisu z Konstytucją RP. Autor poddaje krytyce sposób wykładni tego zwrotu, oparty wyłącznie na abstrakcyjnie sformułowanych tezach poszczególnych rozstrzygnięć sądowych, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego, które oderwane od konkretnych stanów faktycznych mogą prowadzić do rozszerzającej i nieuzasadnionej interpretacji tego przepisu. Wyrażenie „wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy” należy rozumieć przez pryzmat relacji zachodzącej w typowym stosunku pracy. W konfiguracji trójpodmiotowej, gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usługi na rzecz pracodawcy, a rolą podmiotu trzeciego jest w istocie pośrednictwo pracy (co zbliżałoby przedmiot jego działalności do agencji pracy tymczasowej), skutkuje to uznaniem, że w ramach umowy-zlecenia świadczona jest praca na rzecz pracodawcy. Zupełnie inaczej przedstawia się natomiast sytuacja, gdy podmiot trzeci zobowiązany jest do dostarczania pracodawcy określonego produktu, który wytwarza w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Wówczas kluczowe jest ustalenie, czy ponosi on ryzyko organizacyjne, techniczne, produkcyjne, a także osobowe za produkt przez siebie wytwarzany. Rozważania prowadzą ponadto do wniosku, że utrwalone w orzecznictwie rozumienie omawianego przepisu pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Z kolei sam art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przynajmniej w zakresie, w jakim odnosi się do sytuacji, gdy osoba zatrudniona przez podmiot trzeci na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonuje w ramach tej umowy pracę na rzecz swojego pracodawcy, wywołuje istotne zastrzeżenia w zakresie jego zgodności z art. 217 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. W opracowaniu sformułowano w związku z tym wnioski de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109078   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.12

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 169-185

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

190

Number of object content views in PDF format

194

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118728

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information