Object

Title: Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Alternative title:

The role of the employer in realizing the rights of employees related to parenthood

Creator:

Czerniak-Swędzioł, Justyna

ORCID:

0000-0002-1524-2307

Subject and Keywords:

employer   parental rights  
pracodawca   uprawnienia rodzicielskie

Abstract:

Over the last ten years, the Labor Code has signifi cantly expanded employees’ rights related to parenthood, and thus the role of the employer in the fi eld of their implementation has changed fundamentally.The employer remains obliged to fulfi ll the employee’s basic rights enumerated in the Labour Code as a parent. However, the Polish legislator excessively burdens the employer with the role of the sole contractor of these general social principles related to the protection of motherhood and family, which causes a clear upset in the implementation of the constitutional obligations of the state towards its citizens.Looking at individual stages of employment from the period of pregnancy, in which protection is particularly strong, through the obligation to exercise parental leave and obligations imposed on the employer to employ an employee after taking leave, on protection during the period of custody, these are clearly noticeable limitations and burdens for the employer. The burden imposed on a particular employer often remains completely disproportionate to its capabilities. The employer bears the costs of social policy, which should be implemented by the state, thus it is fulfi lling the role of the guarantor in securing social interests. The solutions adopted by the Polish legislator stand in clear opposition to the regulation of international law.The burdens currently imposed on the employer resulting from the provisions of the Labor Code could be implemented to a large extent by relevant public insurance systems. De lege ferenda, the obligation to protect motherhood and the family as a constitutional social obligation should be carried out jointly by the state and the employer. De lege lata, the lack of proportionality is clearly visible in the regulations in force and it signifi cantly limits the principle of economic freedom and employer’s property, in particular in relation to small entrepreneurs.  

W ciągu ostatnich dziesięciu lat kodeks pracy znacząco zwiększył uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, a co za tym idzie rola pracodawcy w zakresie ich realizacji także zmieniła się zasadniczo. Pracodawca pozostaje zobowiązany do wypełniania kodeksowych podstawowych praw pracownika jako rodzica. Jednakże polski ustawodawca zdecydowanie za bardzo obciąża podmiot zatrudniający rolą jedynego wykonawcy tych ogólnych zasad społecznych związanych z ochroną macierzyństwa i rodziny, co doprowadza do wyraźnego zachwiania w realizacji konstytucyjnych obowiązków państwa wobec swoich obywateli. Przyglądając się poszczególnym etapom zatrudnienia: od okresu ciąży, w którym ochrona ma szczególnie mocny wydźwięk, przez obowiązek realizacji prawa do urlopów rodzicielskich i zobowiązania nałożone na pracodawcę do zatrudnienia pracownika po wykorzystaniu urlopów, na ochronie w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem kończąc, widać wyraźnie znaczące ograniczenia i obciążenia dla pracodawcy. Obciążenia nakładane na konkretnego pracodawcę często pozostają całkowicie nieproporcjonalne w stosunku do jego możliwości. Pracodawca ponosi koszty polityki społecznej, które powinny być realizowane przez państwo, a więc pełni funkcję gwaranta w zabezpieczaniu interesów społecznych. Rozwiązania przyjęte przez polskiego ustawodawcę stoją w wyraźnej opozycji do regulacji prawa międzynarodowego. Spoczywające aktualnie na pracodawcy obciążenia wynikające z przepisów kodeksu pracy mogłyby być realizowane w znacznym stopniu przez odpowiednie publiczne systemy ubezpieczeniowe. De lege ferenda obowiązek ochrony macierzyństwa oraz rodziny jako konstytucyjny obowiązek społeczny winien być realizowany wspólnie przez państwo i pracodawcę. De lege latawyraźnie widoczna w obowiązujących przepisach nieproporcjonalność znacząco ogranicza zasadę wolności gospodarczej oraz własności pracodawcy w szczególności w stosunku do małych przedsiębiorców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109068   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.113.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 23-41

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

190

Number of object content views in PDF format

191

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118717

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information