Object

Title: Nabycie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych własności nieruchomości Skarbu Państwa – w trybie art. 75 „nowej” ustawy o rezerwach strategicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nabycie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych własności nieruchomości Skarbu Państwa – w trybie art. 75 „nowej” ustawy o rezerwach strategicznych

Alternative title:

Acquisition by the Government Strategic Reserves Agency of ownership of the State Treasury real estate – pursuant to art. 75 of the “new” Act on Strategic Reserves

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Kawęcka, Anna

ORCID:

0000-0002-4258-1443

Subject and Keywords:

strategic reserves   real estate   ownership   State Treasury   Government Strategic Reserves Agency  
rezerwy strategiczne   nieruchomość   własność   Skarb Państwa   Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of the study is to identify problems with the application of the provisions of the Act of 17 December 2020 on strategic reserves, in the scope related to the purchase of the State Treasury real estate by RARS, and to clarify doubts regarding the moment when this law was passed. The content of the study also includes the legal nature of a new, specialized entity, which is the Governmental Agency for Strategic Reserves. An attempt was also made to show the wide range of tasks entrusted to RARS. The article discusses the significant, from the point of view of entities representing the State Treasury, the subject of taking over by the newly established Government Strategic Reserves Agency of the ownership of real estates previously owned by the Material Reserves Agency. The thesis demonstrated in the course of the work is that the acquisition of the ownership of the real estate in question does not depend on the issuing of a decision by the competent voivode, but only on the entry into force of the act. In her considerations, the author also did not ignore the issue of rights that so far were established on the property that became the property of the Agency, for a thorough explanation of the dilemmas that may arise from the analysis of art. 75 of the Act on Strategic Reserves. The study emphasizes the importance and role of the Governmental Agency for Strategic Reserves in crisis management, which is reflected in the extension of its ownership rights to real estate necessary for the implementation of its statutory objectives.  

Celem pracy jest identyfikacja problemów ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, w zakresie dotyczącym nabycia nieruchomości Skarbu Państwa przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, a także wyjaśnienie wątpliwości dotyczących momentu przejścia owego prawa na rzecz RARS. W treści opracowania ujęto charakter prawny nowej, wyspecjalizowanej instytucji, jaką jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Podjęto także próbę ukazania szerokiego zakresu zadań, jakie powierzono Agencji. Artykuł omawia istotny, z punktu widzenia podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, temat przejęcia przez nowo utworzoną Rządową Agencję Rezerw Strategicznych własności nieruchomości, będących dotychczas we władaniu Agencji Rezerw Materiałowych. Tezą wykazaną w toku pracy jest to, iż przejęcie własności przedmiotowych nieruchomości nie jest zależne od wydania decyzji przez właściwego wojewodę, a jedynie od wejścia ustawy w życie. Autorka w swych rozważaniach nie pominęła także problematyki praw, które dotychczas ustanowione były na nieruchomości, stającej się własnością Agencji, w celu dogłębnego wyjaśnienia dylematów, które może rodzić analiza art. 75 ustawy o rezerwach strategicznych. Opracowanie podkreśla doniosłość i rolę w zarządzaniu kryzysowym bezpieczeństwem państwa spoczywające na Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czego wyrazem jest poszerzanie jej uprawnień właścicielskich względem nieruchomości niezbędnych do realizacji jej celów statutowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135794   doi:10.34616/145046       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

46

Number of object content views in PDF format

52

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145046

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information