Object

Title: Wpływ gwarancji Skarbu Państwa na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo sektora finansów publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ gwarancji Skarbu Państwa na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo sektora finansów publicznych

Alternative title:

The impact of state treasury gurantees on the economic development of the state and the security of the public finance sector

Creator:

Bożek, Wojciech

ORCID:

0000-0002-3939-3759

Subject and Keywords:

guarantee   State Treasury   state public debt   investment projects  
gwarancja   Skarb Państwa   państwowy dług publiczny   przedsięwzięcia inwestycyjne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The paper discusses issues related to guarantees granted by the State Treasury, in particular those guarantees that protect obligations resulting from the use of a credit or the use of funds from the issue of bonds for financing investment projects. The aim of the study is to show the impact of the above guarantees for the economic development of the state and the security of the public finance sector. In the final conclusions, the author states that the State Treasury guarantees actually contribute to the economic development of the state, encouraging investors to take actions conducive to the growth of gross domestic product. However, constant monitoring of potential public debt is needed, as in the conditions of an economic slowdown, it may turn out that these obligations will become in some part real, which will negatively affect the stability of the public finance sector. The subject of the research are not only the current texts of legal acts regulating the title issues, but also the achievements of the subject literature and data published in the information on sureties and guarantees granted in the years 2008–2017 by the State Treasury. The study adopted the legal status in force on October 10, 2018  

W opracowaniu omówiono zagadnienia związane z gwarancjami udzielanymi przez Skarb Państwa (SP), a w szczególności te gwarancje, które zabezpieczają zobowiązania wynikające z przeznaczenia kredytu lub przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Celem opracowania jest ukazanie wpływu ww. gwarancji na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo sektora finansów publicznych. We wnioskach końcowych autor stwierdza, że gwarancje SP faktycznie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego państwa, zachęcając inwestorów do podejmowania działań sprzyjających wzrostowi produktu krajowego brutto. Potrzebne jest jednak stałe monitorowanie potencjalnego zadłużenia publicznego, gdyż w warunkach spowolnienia gospodarczego może okazać się, że zobowiązania te staną się w pewnej części realne, co negatywnie wpłynie na stabilność sektora finansów publicznych. Przedmiotem badań są nie tylko aktualnie obowiązujące akty prawne, w których uregulowano tytułowe zagadnienia, ale także dorobek literatury przedmiotu oraz dane opublikowane w informacjach o poręczeniach Kwartalnik Prawno-Finansowy • 2/2019 99 i gwarancjach udzielonych w latach 2008–2017 r. przez Skarb Państwa. W opracowaniu przyjęto stan prawny obowiązujący na dzień 10.10.2018 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107072   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.2.98.116

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2019, s. 98-116

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

May 23, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

243

Number of object content views in PDF format

255

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112252

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information