Object

Title: Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka

Alternative title:

Admissibility of taxation of the compensation received from The state Treasury in the light of protective standards of the European Convention on Human Rights

Creator:

Cieśliński, Aleksander

ORCID:

0000-0001-7459-564X

Subject and Keywords:

human rights   European Convention on Human Rights   taxation   liability for damages of the State Treasury  
prawa człowieka   Europejska Konwencja Praw Człowieka   opodatkowanie   odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa

Abstract:

The purpose of this paper is to analyze the legal admissibility of taxing the compensation received by a commercial company from the State Treasury which is responsible for the damage suffered by the company. Such damage may be caused by State officials in the performance of their duties, including the tax authorities. It seems completely obvious that the victim should expect full compensation. Unfortunately, such sums are classified by the Polish tax law as any other income received by the tax payer and no exception is provided, which results in an actual reduction of its value.However, it may raise serious doubts if one takes into account legal obligations under the European Convention on Human Rights and the well developed case law of the European Court of Human Rights. Even though the Convention is usually not considered to be a legal act that could protect commercial interests of business entities, one should not forget about its very important Article 1 of Protocol 1, providing protection of property also for legal persons. In this particular case, it is not the amount of tax collected that should be seen as the property that has been taken away, as under this provision domestic authorities are entitled to enforce such laws as they deem necessary to control the use of property to secure the payment of taxes. What makes it so special is this context of compensation and that is why an evaluation of the interpretation of the term “possessions” and the appropriate understanding of the essence of the taxpayer’s right is one the major topics of this paper. The biggest challenge, however, is related to the margin of appreciation left to the Contracting Parties as to the measures that might be undertaken for the sake of the abovementioned purpose, especially seeing as in the area of taxation the Court seems to be particularly tolerant. Therefore, special emphasis is put on the principle of proportionality and its meaning for the analyzed case.  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dopuszczalności opodatkowywania odszkodowania otrzymanego przez spółkę od Skarbu Państwa w Polsce z tytułu odpowiedzialności deliktowej. Taka szkoda stanowi następstwo popełnienia deliktu przez funkcjonariuszy publicznych przy wykonywaniu ich funkcji, łącznie zorganami podatkowymi. Zzasady słuszności powinno wynikać, że poszkodowany winien otrzymać takie odszkodowanie w pełnej wysokości. Okazuje się jednak, że z perspektywy prawa podatkowego uzyskana kwota traktowana jest jak każdy inny przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc bez zastosowania jakichkolwiek wyłączeń lub zwolnień. To rozwiązanie może jednak budzić poważne wątpliwości z perspektywy standardów ochronnych wynikających z Europejskiej konwencji praw człowieka oraz rozwiniętego już orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nawet jeżeli Konwencja często nie jest kojarzona z możliwością zapewniania ochrony interesów handlowych podmiotów komercyjnych, nie należy zapominać o znaczeniu art. 1 Protokołu 1, który przewiduje ochronę własności także w przypadku osób prawnych. W analizowanym przypadku jednak nie należy traktować samej kwoty należnego podatku jako odebranej własności, gdyż państwa-strony zostały na tej podstawie upoważnione do wprowadzania niezbędnych przepisów służących między innymi kontroli korzystania z własności w celu zabezpieczenia płatności podatków. Jednak tym, co czyni ten przypadek wyjątkowym, jest właśnie ów kontekst odszkodowania i dlatego kluczowy element rozważań stanowi ustalenie właściwego rozumienia pojęcia mienia oraz istoty prawa te szczególnego podatnika [niejasne]. Jednocześnie w związku z tym, że akurat w dziedzinie opodatkowania Konwencja pozostawia znaczny margines swobody władzom krajowym, starannej analizy wymaga rola i konsekwencje zastosowania zasady proporcjonalności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109027   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.115.2

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 19-39

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

183

Number of object content views in PDF format

188

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118693

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information