Object

Title: Fundusz Gwarancji Płynnościowych – aspekty finansowoprawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fundusz Gwarancji Płynnościowych – aspekty finansowoprawne

Alternative title:

Liquidity Guarantee Fund – financial and legal aspects

Creator:

Bożek, Wojciech

ORCID:

0000-0002-3939-3759

Subject and Keywords:

Liquidity Guarantee Fund   sureties   guarantees   governmentdebt  
Fundusz Gwarancji Płynnościowych   poręczenia   gwarancje   zadłużenie publiczne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The study discusses the issues of the Liquidity Guarantee Fund established at Bank Gospodarstwa Krajowego. The interest areas in the analysis include matters of sources of funds gathered in the said Fund, the role of Bank Gospodarstwa Krajowego in this plane of public funds involvement and also allocation of the receipts to the Liquidity Guarantee Fund. Due to the direction of the analysis, it was necessary to also refer to the financial dimension of the introduced legal solutions by invoking budget legislation. The study aims to establish the type of receipts taken into account in the framework of the Liquidity Guarantee Fund and their nature, considering goals assigned to this Fund. Due to the adopted methodology of calculating government debt in Poland and in the European Union, it was also necessary to establish the impact of actions taken under the Liquidity Guarantee Fund on the state of government debt. The goal made it necessary to use the method of interpretation of applicable laws and also a legal analysis of acts of law universally in force and decisions of the Constitutional Tribunal. The statistical method is also used to the necessary extent, which allowed showing the financial dimension of the discussed issues and their impact on the state of public finances. The need for on-going monitoring of the state of government debt associated with the operation of the Liquidity Guarantee Fund was demonstrated in conclusions as well as the need to introduce transparent and relevant legal solutions which will serve to aid economic development and stability of public finances in the time of the pandemic caused by SARS-CoV-2.  

W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych utworzonego przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Obszarami zainteresowań w czynionych analizach były kwestie dotyczące źródeł środków gromadzonych w ramach ww. Funduszu, rola Banku Gospodarstwa Krajowego w tym obszarze zaangażowania środków publicznych, a także przeznaczenie wpływów Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Ze względu na przyjęty kierunek analizy potrzebne było także nawiązanie do wymiaru finansowego wprowadzonych rozwiązań prawnych poprzez odniesienie się do ustaw budżetowych. Celem opracowania jest ustalenie rodzaju wpływów uwzględnianych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, ich charakteru z uwzględnieniem celom stawianym temu Funduszowi. Ze względu na przyjętą metodologię liczenia długu publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej potrzebne było także ustalenie wpływu działań podejmowanych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych na stan zadłużenia publicznego. Wytyczony cel implikował potrzebę wykorzystania dogmatycznej metody badawczej, a także analizy prawnej aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. W niezbędnym zakresie wykorzystano również metodę statystyczną, co umożliwiło ukazanie wymiaru finansowego omawianych zagadnień i ich wpływu na stan finansów publicznych. We wnioskach końcowych wskazano na potrzebę bieżącego monitorowania stanu zadłużenia publicznego związanego z funkcjonowaniem Funduszu Gwarancji Płynnościowych, a także wprowadzania przejrzystych i adekwatnych do potrzeb rozwiązań prawnych, które służyć będą rozwojowi gospodarczemu i stabilności finansów publicznych w czasach pandemii wywołanej SARS CoV-2.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128529

DOI:

10.34616/kpf.2020.1.52.75

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2020, s. 52-75

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2023

In our library since:

Jul 1, 2021

Number of object content hits:

129

Number of object content views in PDF format

133

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135762

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information