Object

Title: Some remarks on the connections between contemporary intimacy, law and political (against the hegemonic discourse of jurisprudence regarding art. 18 of the Polish Constitution of 1997) ; Kilka uwag o związkach współczesnej intymności, prawa i polityczności (przeciwko hegemonicznemu dyskursowi prawoznawstwa dotyczącemu art. 18 Konstytucji RP z 1997 roku)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Some remarks on the connections between contemporary intimacy, law and political (against the hegemonic discourse of jurisprudence regarding art. 18 of the Polish Constitution of 1997)  
Kilka uwag o związkach współczesnej intymności, prawa i polityczności (przeciwko hegemonicznemu dyskursowi prawoznawstwa dotyczącemu art. 18 Konstytucji RP z 1997 roku)

Creator:

Sut, Paweł

ORCID:

0000-0003-4623-207X

Subject and Keywords:

relations between law and intimacy   the political   Chantal Mouffe   LGBT rights   art. 18 of the Polish Constitution   hegemonic discourse on jurisprudence  
relacje prawo–intymność   polityczność   Chantal Mouffe   prawa osób LGBT   art. 18 Konstytucji RP   hegemoniczny dyskurs prawoznawstwa

Tags:

public and procedural law

Abstract:

Judgments issued based on the interpretation of art. 18 of the Polish Constitution, according to which this provision prevents institutionalization at the statutory level in Poland of same-sex relationships, and also prevents the registration in Poland of a marriage concluded abroad by persons of the same sex, and even that this provision constitutes one of the obstacles to transcription of a foreign birth certificate a child in which same-sex parents are entered as parents, lead to oppression. This inspires acritical look at this hegemonic discourse on jurisprudence regarding art. 18 of the Constitution, as well as to the demand for jurisprudence and judicial decisions to create alternative discourses in this respect — taking into account the actual, rather than minimalist or formal, implementation of freedom and equality — which in the future could take over the hegemonic position. The study includes a reference to the idea of Chantal Mouffe that the task of a democracy is to transform antagonistic relations (we/they, whose parties are enemies who do not have common points of reference) into agonic relations (we/they, whose parties are not enemies, and “opponents”). Undoubtedly, in Poland today, the confrontation between conservative circles and LGBT people and their allies is not agonizing and it is doubtful, in the current political conditions, to transfer this antagonism to the agonizing public sphere of the dispute. However, according to the author, jurisprudence (and jurisprudence) has a role to play here, which should make an effort to confront various legal discourses regarding LGBT rights. A possible loss of hegemonic position by the currently dominant legal discourse in Poland (in Article 18 of the Polish Constitution) could in the future lead to a “civilization” of public confrontation of discourses regarding claims of LGBT persons (and perhaps the transformation of the currently recorded antagonistic relationship linking conservatives with LGBT persons in an agonic relationship, and finally — changes in the law).  

Prawne rozstrzygnięcia dokonywane na podstawie interpretacji art. 18 Konstytucji RP, zgodnie z którą przepis ten nie tylko uniemożliwia instytucjonalizację na poziomie ustawowym w Polsce związków jednopłciowych, lecz także uniemożliwia zarejestrowanie w Polsce małżeństwa zawartego za granicą przez osoby tej samej płci, a nawet że przepis ten stanowi jedną z przeszkód transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci, prowadzą do opresji. Inspiruje to do krytycznego spojrzenia na ten hegemoniczny dyskurs prawoznawstwa dotyczący art. 18 Konstytucji, a także do postulatu kreowania przez prawoznawstwo i orzecznictwo sądowe alternatywnych dyskursów w tym zakresie — uwzględniających rzeczywistą, a nie minimalistyczną lub formalną realizację wolności i równości — które w przyszłości mogłyby przejąć pozycję hegemoniczną. W opracowaniu zawarte jest nawiązanie do idei Chantal Mouffe, że zadaniem demokracji jest przekształcanie relacji antagonistycznych (relacji my–oni, których strony są wrogami niemającymi wspólnych punktów odniesienia) w relacje agoniczne (relacje my–oni, których strony są dla siebie nie wrogami, lecz „przeciwnikami”). Bez wątpienia współcześnie w Polsce konfrontacja pomiędzy środowiskami konserwatywnymi a osobami LGBT i ich sojusznikami nie ma charakteru agonicznego i wątpliwe jest, w aktualnych warunkach politycznych, przeniesienie tego antagonizmu do agonicznej, publicznej sfery sporu. Zdaniem autora pewną rolę do odegrania ma tu jednak prawoznawstwo (i orzecznictwo sądowe), które powinno wykonać wysiłek mający na celu skonfrontowanie różnych prawniczych dyskursów na temat praw osób LGBT. Ewentualna utrata pozycji hegemonicznej przez aktualnie w Polsce dominujący dyskurs prawniczy (dotyczący art. 18 Konstytucji RP) mogłaby w przyszłości doprowadzić do „ucywilizowania” publicznej konfrontacji dyskursów dotyczących roszczeń osób LGBT (i być może przekształcenia rejestrowanej obecnie relacji antagonistycznej łączącej konserwatystów z osobami LGBT w relację agoniczną, a wreszcie — zmian prawa).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116805   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 103-119

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

118

Number of object content views in PDF format

122

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127285

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information