Object

Title: Obligation to make a pecuniary contribution to a limited liability company — selected issues ; Obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obligation to make a pecuniary contribution to a limited liability company — selected issues  
Obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — wybrane zagadnienia

Creator:

Podleś, Marcin

ORCID:

0000-0002-4365-7569

Subject and Keywords:

limited liability company   initial share capital   pecuniary contribution to acompany  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   kapitał zakładowy   wkłady pieniężne do spółki

Abstract:

Polish law unequivocally states that contributions to a limited liability company should be made before the application for registration of the company is submitted to the register of entrepreneurs, but excluding from this obligation a limited liability company established in the ICT system due to their usually very short phase of the company’s organisation. Polish law also provides for severe consequences for the management board in the event of a false declaration with regard to shareholders’ contributions. In such a situation, the management board is exposed to joint and several liability with the company to the company’s creditors for all the company’s liabilities for three years from the date of the company’s registration. This liability is not relieved by the subsequent contribution by the shareholders. In addition, the submission by the management board of an untrue statement concerning the contribution was threatened with a criminal sanction. Meanwhile, the phenomenon of making pecuniary contributions to the company’s bank account only after the registration of the company and establishment of a bank account for the registered company is widespread in trade. Due to the wording of the provisions governing contributions, the mere possibility for the management board to influence shareholders in order to use the agreed cash contributions for the needs of the company cannot be equated with making such contributions to the company until the contribution is actually made. In such a situation, it would be appropriate, on a systemic basis, to postulate the possibility of extending also to limited liability companies established in a traditional way the arrangements for making contributions similar to those provided for companies, established in the ICT system. The consistently enforced requirement to make pecuniary contributions to a limited liability company in the organisation may create an obstacle, seriously slowing down in practice the period of establishing alimited liability company, which is an undesirable factor.  

Polskie prawo jednoznacznie stanowi, że wkłady do spółki z o.o. powinny być wnoszone przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki do rejestru przedsiębiorców, ale wyłączając od tego obowiązku spółki z o.o. zakładane w systemie teleinformatycznym ze względu na ich z reguły bardzo krótką fazę spółki w organizacji. Polskie prawo przewiduje również dotkliwe konsekwencje dla zarządu w razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia w odniesieniu do wkładów wspólników. Zarząd narażony jest w takiej sytuacji na solidarną wraz ze spółką odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki za wszystkie zobowiązania spółki przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki. Nie zwalnia przy tym od tej odpowiedzialności następcze dokonanie wniesienia przez wspólników wkładów pieniężnych. Dodatkowo złożenie przez zarząd nieprawdziwego oświadczenia w zakresie wniesienia wkładów zostało zagrożone sankcją karną. Tymczasem w obrocie rozpowszechnione jest zjawisko dokonywania wpłat środków pieniężnych tytułem wkładów na rachunek bankowy spółki dopiero po zarejestrowaniu spółki i założeniu dla zarejestrowanej spółki rachunku bankowego. Z uwagi na brzmienie przepisów regulujących wnoszenie wkładów nie można utożsamiać samej możliwości wpływania przez zarząd na wspólników w celu wykorzystania na potrzeby spółki umówionych wkładów pieniężnych z wniesieniem tych wkładów do spółki, dopóki to wniesienie faktycznie nie nastąpi. W takiej sytuacji w ujęciu systemowym należałoby de lege ferenda postulować możliwość rozszerzenia także na spółki z o.o. zakładane w sposób tradycyjny rozwiązania w zakresie wnoszenia wkładów analogicznego do tego, jakie jest przewidziane dla spółek S24. Konsekwentnie egzekwowany wymóg wniesienia wkładów pieniężnych do spółki z o.o. w organizacji może bowiem stwarzać przeszkodę poważnie spowalniającą w praktyce czas założenia spółki z o.o., co jest niepożądane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115919   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 155-164

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

160

Number of object content views in PDF format

160

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127050

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information