Object

Title: Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Alternative title:

Contractors jointly implementing a public contract and article 8 sec. 2a of the act of 13th of October 1998 on the social insurance system

Creator:

Przybyłowicz, Ariel

ORCID:

0000-0003-4219-0984

Subject and Keywords:

employer   social insurance   contractor executing a public contract  
pracodawca   pracownik   zleceniobiorca   uznanie za pracownika   wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne   ubezpieczenie społeczne

Abstract:

Article 8 para. 2a of the Act on the social insurance system includes the so-called extended employee defi nition. For social security purposes, it is also a person who has entered into a civil law contract with his own employer or with another entity, but performs this contract for his own employer. This provision creates signifi cant practical problems, including the problems on the basis of public procurements. One of the problematic questions is employing of the same people by several contractors, who perform the public procurement together as a consortium. The question then arises whether the work performed on the basis of a civil law contract concluded with one of such contractors, next to the employment contract concluded with another contractor, constitutes the title of social insurance according to the mentioned provision. In the article the Author presents potential confi gurations of such employment and tries to answer the question, in which of those confi gurations is the Article 8 para. 2a of the Act on the social insurance system applicable. According to Author, its automatic application in all of those situations is unacceptable.  

Artykuł 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustanawia na gruncie ubezpieczeń społecznych tak zwaną rozszerzoną definicję pracownika. Do celów ubezpieczeń społecznych jest nim też osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną z własnym pracodawcą lub z innym podmiotem, lecz wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy. Przepis ten stwarza istotne problemy praktyczne, między innymi na gruncie zamówień publicznych. Jedną z problematycznych kwestii jest zatrudnianie tych samych osób przez kilku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie publiczne jako konsorcjum. Pojawia się wówczas pytanie, czy praca świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jednym z takich wykonawców, obok umowy o pracę zawartej z innym wykonawcą, stanowi tytuł ubezpieczenia w rozumieniu powołanego przepisu. W artykule autor przedstawia potencjalne konfiguracje takiego zatrudnienia i próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, w których z tych konfiguracji zasadne jest zastosowanie konstrukcji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Automatyczne jej stosowanie w każdej takiej sytuacji jest bowiem w jego ocenie niedopuszczalne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109074   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.8

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 105-120

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

49

Number of object content views in PDF format

53

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118724

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information