Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Creator:

Przybyłowicz, Ariel

ORCID:

0000-0003-4219-0984

Subject and Keywords:

pracodawca   pracownik   zleceniobiorca   uznanie za pracownika   wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne   ubezpieczenie społeczne

Abstract:

Artykuł 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustanawia na gruncie ubezpieczeń społecznych tak zwaną rozszerzoną definicję pracownika. Do celów ubezpieczeń społecznych jest nim też osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną z własnym pracodawcą lub z innym podmiotem, lecz wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy. Przepis ten stwarza istotne problemy praktyczne, między innymi na gruncie zamówień publicznych. Jedną z problematycznych kwestii jest zatrudnianie tych samych osób przez kilku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie publiczne jako konsorcjum. Pojawia się wówczas pytanie, czy praca świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jednym z takich wykonawców, obok umowy o pracę zawartej z innym wykonawcą, stanowi tytuł ubezpieczenia w rozumieniu powołanego przepisu. W artykule autor przedstawia potencjalne konfiguracje takiego zatrudnienia i próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, w których z tych konfiguracji zasadne jest zastosowanie konstrukcji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Automatyczne jej stosowanie w każdej takiej sytuacji jest bowiem w jego ocenie niedopuszczalne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.8

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 105-120

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii