Object

Title: Anti-executory opposition proceeding of art. 840 c.c.p. – legal nature, tasks and objective ; Przeciwegzekucyjne powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c. – charakter prawny, zadania i cel

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Anti-executory opposition proceeding of art. 840 c.c.p. – legal nature, tasks and objective  
Przeciwegzekucyjne powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c. – charakter prawny, zadania i cel

Creator:

Zaprzaluk, Marek

Subject and Keywords:

executory law   article 840 c.c.p.   opposition proceeding   executory title   enforceable title  
powództwo opozycyjne   artykuł 840 k.p.c.   tytuł egzekucyjny   egzekucja   tytuł wykonawczy

Description:

The subject of the article is an anti-executory opposition proceeding of article 840, Code of civil procedure (hereinafter c.c.p.). In the process of analyzing this institution, I will try to discuss its legal nature along with the purpose and functions as well as answer the question whether the institution meets the requirements imposed on it and thus constitutes a form of legally protected implementation of the law so as to enable the claimant to protect his or her rights. I will also try to put forward some of the postulates of de lege ferenda which, in my view, may improve the effectiveness and reliability of the court action in terms of adjudicating the proceeding. It is also essential to familiarize oneself with the issues raised by the institution, as the case itself is not a matter of an executory case, understood as a type of civil action related to the stage of civil proceedings. It is a nondependent action, the essence of which is to shape the law referred to the enforceable title following the legal basis of article 840 c.c.p. The characteristic of the opposition proceeding is the fact that it is at the junction of procedural and substantive law norms, and acts in the borderland with the validity in law.  

Tematem niniejszego artykułu jest opozycyjne powództwo przeciwegzekucyjne z artykułu 840 Kodeksu postępowania cywilnego. W toku analizy tej instytucji postaram się omówić jego charakter prawny oraz cel i funkcje, a także odpowiedzieć na pytanie, czy instytucja ta spełnia wymogi przed nią stawiane, a tym samym stanowi formę chronionej realizacji prawa w sposób umożliwiający powodowi ochronę swoich interesów. Podejmę także próbę wysunięcia pewnych postulatów de lege ferenda, które moim zdaniem mogą wpłynąć na poprawę skuteczności i rzetelności działania sądów w zakresie orzekania związanego z tym powództwem. Zaznajomienie się z poruszaną problematyką omawianej instytucji wydaje się istotne także ze względu na fakt, że sama już sprawa wynikająca z wniesienia omawianego powództwa nie należy do spraw egzekucyjnych, rozumianych jako rodzaj spraw cywilnych związanych ze stadium wykonawczym postępowania cywilnego. Stanowi ono samodzielne powództwo, którego istotą jest ukształtowanie prawa określonego w tytule wykonawczym w następstwie wystąpienia podstaw z artykułu 840 k.p.c. Cechą charakterystyczną powództwa opozycyjnego pozostaje również fakt, że znajduje się ono na styku norm prawa procesowego i materialnego oraz działa na pograniczu z prawomocnością.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89527   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marek Zaprzaluk

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

3 922

Number of object content views in PDF format

5525

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95066

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information