Object

Title: Zaufanie a administracja publiczna : aspekty prawno-administracyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaufanie a administracja publiczna : aspekty prawno-administracyjne

Alternative title:

Trust and Public Administration : Legal and Administrative Aspects

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Przybysz, Piotr

ORCID:

0000-0003-1273-424X

Subject and Keywords:

trust   social capital   public administration  
zaufanie   kapitał społeczny   administracja publiczna

Abstract:

Increasing trust in social relations is essential in societies with a highly developed economy, as it is a prerequisite for further development. The role of public administration is therefore to stimulate the growth of trust in society. Development strategies formalized in legal acts and implemented by public administration indicate social trust as one of the factors requiring strengthening. Trust is also needed by public administration for the effective performance of its tasks, both on a macro scale and in relations with individual units. The order to act in a way that increases trust in public authority is directly articulated in the provisions of administrative proceedings. In the sphere of matters going beyond the issues dealt with within the administrative procedure, this order can be derived from the principles of praxeology and the principles of ethics.  

Wzrost zaufania w relacjach społecznych ma istotne znaczenie w społeczeństwach o wysoko rozwiniętej gospodarce, ponieważ jest przesłanką dalszego rozwoju. Rolą administracji publicznej jest więc stymulowanie wzrostu zaufania w społeczeństwie. Strategie rozwoju formalizowane w aktach prawnych i realizowane przez administrację publiczną wskazują zatem zaufanie społeczne jako jeden z czynników wymagających wzmocnienia. Zaufanie jest potrzebne również administracji publicznej do efektywnego wykonywania jej zadań zarówno w skali makro, jak i w relacjach z poszczególnymi jednostkami. Nakaz działania w sposób zwiększający zaufanie do władzy publicznej jest wprost wyartykułowany w przepisach postępowania administracyjnego. W sferze spraw wykraczających poza te załatwiane w ramach postępowania administracyjnego nakaz ten można wywieść z zasad prakseologii oraz zasad etyki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136731   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.24

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Mar 15, 2023

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

23

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146291

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information