Object

Planned object

Title: Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 stycznia 2021 r., LB przeciwko Węgrom (skarga nr 36345/16) w sprawie ochrony danych osobowych podatników – krytyczna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 stycznia 2021 r., LB przeciwko Węgrom (skarga nr 36345/16) w sprawie ochrony danych osobowych podatników – krytyczna

Alternative title:

Gloss to the judgment of the European Court of Human Rights of 12 January 2021, LB v Hungary (Application No. 36345/16) on the protection of taxpayers’ personal data – critical

Group publication title:

Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2020, 4

Creator:

Franczak, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-9393-634X

Subject and Keywords:

right to privacy   protection of personal data   European Convention on Human Rights   tax law  
prawo do prywatności   ochrona danych osobowych   Europejska Konwencja Praw Człowieka   prawo podatkowe

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The judgment under review deals with the issue of the protection of taxpayers’ personal data. Article 8 of the European Convention on Human Rights (hereinafter: ECHR) on the right to respect for private and family life and Article 55(3) and (5) of the Hungarian Tax Administration Act 2003 were interpreted. Under Hungarian law, a list of taxpayers whose tax arrears exceed 10 million Hungarian forints is published on the website of the Hungarian National Tax and Customs Administration. In the case of the applicant, the published information included his name, residential address, tax identification number and the amount of unpaid tax. The European Court of Human Rights (hereinafter: ECtHR) held that the Hungarian tax authorities did not violate Article 8 of the ECHR by publishing on their website the personal data of taxpayers with tax arrears.  

Glosowany wyrok dotyczy problematyki ochrony danych osobowych podatników. Interpretacji został poddany art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: EKPCz) dotyczący prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz art. 55 ust. 3 i 5 węgierskiej ustawy o administracji podatkowej z 2003 r. Zgodnie z prawem węgierskim na stronie tamtejszego Krajowego Urzędu Podatkowego i Celnego publikowany jest wykaz podatników, których zaległości podatkowe przekraczają 10 mln forintów węgierskich. W przypadku skarżącego opublikowane informacje obejmowały jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej oraz kwotę niezapłaconego podatku. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz) uznał, że węgierskie organy podatkowe nie naruszyły art. 8 EKPCz poprzez opublikowanie na swojej stronie internetowej danych osobowych podatników mających zaległości podatkowe

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

doi:10.34616/145070   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145070

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information