Object

Title: Prawo do bycia zapomnianym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do bycia zapomnianym

Alternative title:

The right to be forgotten

Creator:

Jabłoński, Mariusz   Węgrzyn, Justyna

ORCID:

0000-0001-8347-1884   0000-0002-7996-9441

Subject and Keywords:

GDPR   personal data   publicizing of personal data   personal data protection   right to erasure   the data subject shall   controller   technical and organisational measures   the right to privacy   freedom of expression   legal remedies   responsibility   administrative pecuniary penalties   supervisory authority  
RODO   dane osobowe   upublicznienie danych osobowych   ochrona danych osobowych   usunięcie danych   osoba, której dane dotyczą   administrator   środki techniczne   środki organizacyjne   prawo do prywatności   wolność wypowiedzi   środki ochrony prawnej   odpowiedzialność   administracyjne kary pieniężne   organ nadzorczy

Abstract:

The right to be forgotten has become of particular interest with the Google Spain judgment. In the previous legal situation, i. e. during the period in which Directive 95/46 was in force, the scope of that right was limited only to requiring an internet search engine operator to remove links from the list of search results having as their point of reference a name and surname. This in turn, was associated with the fact that reaching the unwanted information was possible after entering a wording other than the name and surname in a search engine. Today, the right to be forgotten has a broader scope of application. It refers not only to search engine operators, but also to other entities that have the status of controller within the meaning of Article 4(7) of the GDPR. The broader scope of this right is also evidenced by the closed catalogue of conditions on which its implementation depends. In the presented study, the authors referred to the basic elements of the content of solutions that allowed for understanding the nature, content and meaning of "the right to be forgotten". For this reason, it was necessary not only to present a certain "environment" of the protected sphere (individual privacy and personal data), but also the model adopted in the Polish legal order to define the premises: - the exercise of the right in question; - its limitations and exclusions; - responsibility for its violation. Only such an analysis allowed for the formulation of final assessments in the context of the effectiveness and efficiency of the implementation of this right, also in the jurisprudence practice of Polish judicial authorities.  

Prawo do bycia zapomnianym stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania wraz z wydaniem wyroku w sprawie Google Spain. W poprzednim stanie prawnym, tj. w okresie obowiązywania dyrektywy 95/46 zasięg tego prawa był ograniczony jedynie do żądania usunięcia przez operatora wyszukiwarki internetowej linków z listy wyników wyszukiwania mającego za punkt odniesienia imię i nazwisko. To z kolei wiązało się z tym, że dotarcie do niechcianej informacji było możliwe po wpisaniu w wyszukiwarce innego – niż imię i nazwisko – sformułowania. Obecnie, prawo do bycia zapomnianym ma szerszy zakres zastosowania. Odnosi się nie tylko do operatorów wyszukiwarek internetowych, ale także do innych podmiotów, które posiadają status administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. O szerszym zasięgu działania tego prawa świadczy także zamknięty katalog przesłanek, od których uzależniona jest jego realizacja. W prezentowanym opracowaniu autorzy odnieśli się do podstawowych elementów treści rozwiązań, które pozwoliły na zrozumienie charakteru, treści i znaczenia „prawa do bycia zapomnianym”. Z tego też powodu nie tylko konieczne było przedstawienie pewnego „otoczenia” sfery chronionej (prywatność jednostki i dane osobowe), ale i przyjętego w polskim porządku prawnym modelu definiującego przesłanki: – realizacji przedmiotowego prawa; – jego ograniczeń i wyłączeń; – odpowiedzialności za jego naruszenie. Dopiero taka analiza pozwoliła na formułowanie ostatecznych ocen w kontekście skuteczności i efektywności realizacji tego prawa, także w praktyce orzeczniczej polskich organów wymiaru sprawiedliwości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Grabowska, Sabina. Rec.   Grabowski, Radosław. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132929   doi:10.34616/142660       ISBN 978-83-66601-69-7 (druk)   ISBN 978-83-66601-70-3 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 192)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 11, 2022

In our library since:

Dec 22, 2021

Number of object content hits:

1 021

Number of object content views in PDF format

1094

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142660

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Prawo do bycia zapomnianym Jan 11, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information