Object

Planned object

Title: Status prawny komunalnych spółek prawa handlowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Status prawny komunalnych spółek prawa handlowego

Alternative title:

The legal status of the municipal commercial companies

Group publication title:

Kwartalnik Prawno-Finansowy. 2020, 4

Creator:

Dziedzic, Michał

ORCID:

0000-0001-7433-6269

Subject and Keywords:

municipal companies   city companies   ownership supervision   public finance   local government   scope of legal regulation   legal  
spółki komunalne   spółki handlowe   komunalne spółki   miejskie spółki   nadzór właścicielski   finanse publiczne   samorząd   zakres regulacji prawnej

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Municipal commercial companies are legal institutions whose legal status is regulated in various statutory legal acts. Making a correct determination of the scope of regulations affecting the structure and operation of a municipal commercial company depends on its individual features, properties and the purpose it serves. Although they are not directly subject to the provisions of the Public Finance Act of 27 August 2009, they are subject to much broader organizational rigors than other commercial companies, in particular due to the ownership supervision exercised by the competent local government units. The correctness of spending the funds provided by the local government units in the context of the intended goals of the municipal commercial company’s operations was critically assessed during the audit by the Supreme Audit Office. Due to the legislative activity in the field of creating the basis for the operation of subsequent types of municipal commercial companies, the legal regulation concerning them becomes dispersed, which makes it difficult to ensure the correct spending of municipal funds by these companies and the proper use of law in their actions.  

Komunalne spółki prawa handlowego to instytucje prawa, których status jest uregulowany w różnych aktach prawnych. Poprawne ustalenie zakresu regulacji wpływających na ustrój i działanie komunalnej spółki prawa handlowego zależy od jej jednostkowych cech i właściwości oraz wypełnianych przez nią funkcji. Komunalne spółki prawa handlowego, mimo że nie podlegają bezpośrednio pod reżim ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlegają rygorom organizacyjnym znacznie szerszym niż inne komercyjne spółki prawa handlowego, w szczególności ze względu na nadzór właścicielski sprawowany przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zamierzonych celów działania spółek została poddana krytycznej ocenie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ze względu na aktywność legislacyjną w zakresie tworzenia podstaw działania kolejnych rodzajów komunalnych i celowych spółek prawa handlowego, regulacja prawna ich dotycząca ma charakter rozproszony, co utrudnia zapewnienie prawidłowości stosowania prawa i wydatkowania środków komunalnych przez te spółki.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

doi:10.34616/145072   ISSN 2544-8382

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145072

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information