Object

Title: Minirefleksje nad maksikwestiami, czyli o aksjologicznych aspektach praworządności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Minirefleksje nad maksikwestiami, czyli o aksjologicznych aspektach praworządności

Alternative title:

Mini reflections on maxi issues — about axiological aspects of the law and order

Creator:

Szadok-Bratuń, Aleksandra

ORCID:

0000-0001-8897-216X

Subject and Keywords:

axiology of law   law and order   dignity   freedom   equality   justice   value  
aksjologia prawa   praworządność   godność   wolność   równość   sprawiedliwość   wartość

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The first part of the draft aims at presenting the law and order as a philosophical construct with regard to dichotomous divisions. The scope of the discourse has been reduced to two planes, also referred to as problems. The first, understanding the designations of opposition of such terms as eunomy — isonomy. The second, selective presentation of the opposing types of the law and order in the key of conceptual correlation: the law and order — legality, the subjective law and order — the objective law and order, the formal law and order — the material law and order.The second part of the study is an attempt to understand the law and order in the optics of the axiological and legal binomial. Analogically to the first part of the publication, the methodological symmetry was maintained. The analyzes were made in two cognitive areas. The first is the definition of the material law and order understood in an inclusive way, including the attributes of the law and order. The second one is an attempt to select the principles-values from which the epicurean therapeutical tetrapharmacon should be composed in relation to the law and order.  

Część pierwsza szkicu ma za cel ukazać praworządność jako konstrukt filozoficznoprawny z uwzględnieniem dychotomicznych podziałów. Zakres dyskursu sprowadzony został do dwóch płaszczyzn-problemów. Pierwsza — rozumienie desygnatów opozycyjnych terminów eunomiaisonomia. Druga — selektywne zaprezentowanie przeciwstawnych typów praworządności w kluczu korelacji pojęciowej: praworządność–legalność, praworządność podmiotowa–przedmiotowa, praworządność formalna–materialna. Część druga opracowania to próba spojrzenia na praworządność w optyce dwumianu aksjologicznoprawnego. Analogicznie do pierwszej części publikacji zachowany został swoisty symetryzm metodologiczny. Analizy przeprowadzono w dwóch obszarach poznawczych. Pierwszy to zdefiniowanie praworządności materialnej rozumianej inkluzywnie, łącznie z atrybutami praworządności formalnej. Drugi to próba wyselekcjonowania zasad-wartości, z jakich powinien składać się współcześnie epikurejski tetrapharmakon terapeutyczny w odniesieniu do praworządności materialnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109151   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.15

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 235-253

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

150

Number of object content views in PDF format

158

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118769

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information