Object

Title: On certain philosophical categories in the administrative and legal output of professor Jan Boć ; O niektórych kategoriach filozoficznych w twórczości administracyjnoprawnej profesora Jana Bocia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On certain philosophical categories in the administrative and legal output of professor Jan Boć  
O niektórych kategoriach filozoficznych w twórczości administracyjnoprawnej profesora Jana Bocia

Creator:

Szadok-Bratuń, Aleksandra   Bratuń, Marek

ORCID:

0000-0002-7720-4461   0000-0001-8897-216X

Subject and Keywords:

administrative law   axiology   value   autonomy   heteronomy   ethical relativism   ethical naturalism   citizen   Boć, Jan (1939-2017)  
prawo administracyjne   aksjologia   wartość   autonomia   heteronomia   etyczny relatywizm   etyczny naturalizm   obywatel

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

The authors of this article analyze selected philosophical categories contained in administrative and legal publications by professor Jan Boć. In this way they want to focus the reader’s attention on the presence of philosophical reflection in the works of a representative of the Wrocław school of cameralistics. The basis for the considerations are the following texts by the professor: monographs entitled Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji Citizen against the interference of modern administration and Gmina w Belgii Commune in Belgium, the author’s entries contained in the legal dictionary of difficult words, as well as the article entitled “Normatywizacja wartościw prawie administracyjnym” Normativization of values in administrative law co-authored with Piotr Lisowski.The article begins with a reminder of basic facts from the biography of professor Jan Boć.Then, the concept of a “citizen” is examined, analyzed in the historiosophical and administrative-legal contexts. The following categories of philosophy, considered in the comparative aspect, are discussed: “autonomy”, “heteronomy”, “ethical naturalism”, “ethical relativism”, “value” and “axiology”.In the conclusion of their investigations, the authors emphasize the objective praise of the axiormormality of professor Jan Boć that appears in his studies, as well as of the very high level of their substantiveness, originality and constant, deepened philosophical reflection. In a special way they highlight the fact that the relationship between philosophical thinking and administrative law was a valuable asset of the legal culture of Jan Boć.  

Autorzy artykułu analizują wybrane kategorie filozoficzne w twórczości administracyj-noprawnej profesora Jana Bocia. Chcą zwrócić uwagę czytelnika na obecność refleksji filozoficznej w pracach przedstawiciela wrocławskiej szkoły kameralistyki. Podstawą rozważań są następujące teksty profesora: monografie Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Gmina w Belgii, hasła autorskie zawarte w Prawniczym słowniku wyrazów trudnych oraz artykuł Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym (współautor: P. Lisowski). Artykuł rozpoczyna się od przypomnienia podstawowych faktów z życiorysu profesora Jana Bocia. Następnie poddane badaniu zostało pojęcie „obywatela”, analizowane w kontekście historiozoficznym i administracyjnoprawnym. Kolejne kategorie filozoficzne, rozpatrywane w aspekcie porównawczym, to: „autonomia”, „heteronomia”, „naturalizm etyczny”, „relatywizm etyczny”, „wartość” i „aksjologia”. W podsumowaniu swoich analiz autorzy podkreślają obiektywną pochwałę aksjonormatywności profesora Jana Bocia, która pojawia się w jego badaniach, a także bardzo wysoki poziom ich merytoryczności, oryginalności i ciągłej, pogłębionej refleksji filozoficznej. W szczególny sposób podkreślają, że związek myślenia filozoficznego z myśleniem administracyjnym był cenną wartością kultury prawniczej Jana Bocia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119166   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.25

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 385-401

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Aug 19, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

21

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129796

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information