Object

Title: Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych

Alternative title:

Evidence proceedings in mobbing and discriminatory cases

Creator:

Zajchowska, Magdalena

ORCID:

0000-0003-3219-2628

Subject and Keywords:

mobbing   discrimination   the burden of proof   evidence proceedings  
mobbing   dyskryminacja   ciężar dowodu   postępowanie dowodowe

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

One of the possibilities of pursuing claims arising from employment is the judicial resolution of cases. Judgment in court is adecision on the claims of the party, which must be preced-ed by the taking of evidence. The evidentiary proceedings are particularly complicated and extensive due to the multiplicity of facts occurring in these categories of employee cases as well as the fact that the witnesses remain in legal and factual relations. The aim of the study is to present some of the procedural aspects related to the evidentiary proceedings in mobbing and discriminatory cases. The author refers to the general rules of the process regarding the rules of proof, because the employee has the burden of proof in the scope of indicating circumstances that would justify aclaim based on mobbing and discrimination. The author discusses the nature of evidence proceedings in employee cases, with its specificity, which is characterized by considerable deformalization. The author also analyzes the types of evidence, such as documentary evidence, evidence from the expert’s opinion, or other sources of evidence referred to in Article 308 of the Code of Civil Procedure.  

Jedną zmożliwości dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków zatrudnienia jest sądowe rozwiązywanie spraw. Rozstrzygnięcie sprawy przed sądem jest jednocześnie rozstrzyg-nięciem oroszczeniach przysługujących powodowi, które musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Wsprawach pracowniczych pozostaje ono szczególnie skomplikowane irozbudowane zuwagi na wielość faktów występujących wtych kategoriach spraw pracowni-czychito, że świadkowie pozostają wrelacjach prawnych ifaktycznych. Celem opracowania jest zatem ukazanie niektórych aspektów procesowych wskazujących na specyfikę postępowania dowo-dowego wsprawach mobbingowych idyskryminacyjnych. Autorka odnosi się do ogólnych reguł procesu dotyczących ciężaru dowodu, albowiem zarówno wzakresie zarzutu podejmowania przez pracodawcę mobbingu, jak teżprzy zarzucie działań dyskryminujących pracownika, to na pracow-niku spoczywa obowiązek dowodowy wzakresie wskazania okoliczności, które uzasadniałby rosz-czenie oparte na tych zarzutach. Ponadto autorka omawia charakter postępowania dowodowego wsprawach pracowniczych, zjego specyfiką, która charakteryzuje się znacznym odformalizowa-niem. Autorka analizuje również poszczególne środki dowodowe, to jest dowód zdokumentu, dowód zopinii biegłego sądowego czy też inne źródła dowodowe, októrych mowa wart. 308 k.p.c.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108477   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 137-151

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

467

Number of object content views in PDF format

475

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117824

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information