Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sytuacja socjalno-bytowa rodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów

Creator:

Turska, Elżbieta

Subject and Keywords:

adolescenci ; zaburzenia nastroju ; rodzina ; sytuacja socjalno-bytowa

Abstract:

Cel: Związki pomiędzy cechami środowiska rodzinnego i zaburzeniami nastroju w okresie dorastania to jeden z najczęściej badanych obszarów poszukiwania czynników ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów. Status ekonomiczny to jeden z ważnych aspektów funkcjonowania rodziny. Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy sytuacją socjalno-bytową rodzin adolescentów i ich samopoczuciem. Materiał i metody badań: Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w grupie 2 287 gimnazjalistów z województwa lubuskiego. Do opisu sytuacji socjalno-bytowej uczniów wykorzystano kwestionariusz ankiety. Do zbadania poziomu samopoczucia gimnazjalistów i określenia zaburzeń nastroju posłużył test depresji Burnsa (Burns Depresion Checklist). Wyniki: Badania pokazują istnienie wysoce istotnego statystycznie związku pomiędzy sytuacją socjalno-bytową i zaburzeniami nastroju u adolescentów. Badani gimnazjaliści, których rodziny borykają się z problemem niskich zarobków, zadłużenia i konieczności spłaty kredytów, bezrobocia jednego lub obojga rodziców, złej sytuacji mieszkaniowej i niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, to osoby częściej doświadczające trudnych stanów emocjonalnych niż ich rówieśnicy nie stwierdzający występowania w ich rodzinach wymienionych problemów. Podsumowanie: Badania potwierdzają, że status ekonomiczny rodziny to jeden z czynników ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.115.128

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Turska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.