Object

Title: Skracanie firm spółek osobowych zawierających firmę spółki będącej wspólnikiem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skracanie firm spółek osobowych zawierających firmę spółki będącej wspólnikiem

Alternative title:

Abbreviated partnerships' names including the company name of the partner

Creator:

Siwik, Lidia

ORCID:

0000-0002-2223-3492

Subject and Keywords:

business name of partnership   rules on business names   abbreviating of business names   business name   partnership’s identifying elements   entrepreneur’s name   abbreviated business name in use  
firma spółki osobowej   zasady prawa firmowego   skracania firm spółek   nazwa spółki   oznaczenie identyfikujące spółkę   nazwa przedsiębiorcy   posługiwanie się skróconą formą firmy

Abstract:

Business names of partnerships can be characterized as liberally evolving, despite the fact their fundament shall be determined by legal provisions. These rules of law arise both from the Polish Companies Code and the Polish Civil Code. Interdependence among these rules requires such a formation of any business name which — on the one hand — would comply with objective ratio for placement of the partner’s (company’s) name in the partnership’s business name and would not be misleading on the other hand. That notion should provide for a possible placement of the abbreviated legal person’s (partner’s) name into partnership’s business name. Even if a legal provision requires the partner’s (legal person’s) business name be placed in its full wording, this requirement should be found as a call for placement of the legal person’s name (core name) together with indication at that person’s type (i.e. at abbreviated company’s business form as minimum). The company’s name is not to provide for an entire identification of the shareholder’s (legal person’s) name since that can be stated thanks to registered data. A partnership in terms of its personal substrate is stressed here whereby its business name comprises of data identifying at least its one partner. As the partnership is entered into an abbreviated indication at the company’s (legal person’s) type is the name’s use under provisions of the Polish Companies Code regulating application of abbreviated terms. Moreover, an abbreviated business name should not be more misleading than it would be in a case if the partner’s (legal person’s) entire name coexisted with an abbreviated indication at the partnership’s form of business  

Tworzenie firm (nazw) spółek osobowych cechuje duża dowolność, ograniczona jednak zasadami prawa. Zasady te wynikają z przepisów zarówno KSH, jak i KC. Współzależność tych zasad wymaga takiego ukształtowania firmy, które z jednej strony spełniałoby obiektywne założenia konieczności umieszczenia w firmie nazwy osoby prawnej będącej wspólnikiem, jak i nie wprowadzało w błąd z drugiej strony. Odnosić się to powinno do możliwości wprowadzenia do firmy spółki osobowej skróconej firmy osoby prawnej będącej jej wspólnikiem. Nawet jeśli przepis wymaga pełnego brzmienia firmy osoby prawnej będącej wspólnikiem, to należy to traktować jako firmę osoby prawnej zawierającą nazwę wyróżniającą (korpus) wraz z elementem wskazującym na formę, choćby w wersji skróconej. Firma spółki nie służy bowiem pełnej identyfikacji wspólnika — osoby prawnej, co może zostać ustalone na podstawie wypisu z rejestru przedsiębiorców. Zawarte w firmie dane wspólnika służą podkreśleniu osobowego charakteru takiej spółki, a nie ustaleniu katalogu uczestniczących w niej osób ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność. Skrócenie formy osoby prawnej w firmie spółki, w której jest ona wspólnikiem, stanowi posłużenie się firmą w obrocie w rozumieniu przepisów o stosowaniu skrótów w KSH w związku z zawieraną umową spółki osobowej. Co więcej, skrócenie firmy nie powinno wprowadzać w błąd w większym stopniu, niż współistnienie pełnego oznaczenia formy prawnej wspólnika spółki osobowej, będącego osobą prawną w zestawieniu ze skróconą formą prawną danej spółki osobowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109210   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.11

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 165-179

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Lidia Siwik

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

327

Number of object content views in PDF format

332

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95873

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information