Object

Title: Tożsamość narodowa jako zagadnienie konstytucyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tożsamość narodowa jako zagadnienie konstytucyjne

Creator:

Sobczak, Jacek

Subject and Keywords:

nation   European Convention on the Protection of Human Rights   Constitution of the Republic of Poland   Framework Convention   national and ethnic minority  
Konwencja ramowa   mniejszość narodowa i etniczna   Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka   Konstytucja RP   naród

Abstract:

The concept of national identity and consciousness are sociological and political concepts. However, they are connected with normative acts, in particular in the Constitution. They involve the problem of national and ethnic minorities. The sense of national identity is associated with a sense of belonging to the nation. It applies to individuals, has the character of a personal right and is associated with identification with the national community. The material scope of national identity is difficult to determine. However, it contains access to widely understood cultural goods. However, first of all, art. 35 of the Constitution, referring to national minorities. He lists the freedom to preserve and develop his own language, to maintain customs and traditions and to develop his own culture, as well as the possibility of creating educational and cultural institutions that also serve to protect religious identity. In the light of the analyzed views of doctrine, jurisprudence and international standards, it seems that there is no doubt that the concept of a nation in the Polish constitution is not ethnic. Such an ethnic meaning may have the notion of a national minority.  

Pojęcie tożsamości i świadomości narodowej to pojęcia socjologiczno-politologiczne. Powiązane są one jednak z aktami normatywnymi, w szczególności w Konstytucją. Wiąże się z nimi problem mniejszości narodowych i etnicznych. Poczucie tożsamości narodowej związane jest z poczuciem przynależności do narodu. Dotyczy ono osób fizycznych, ma charakter prawa osobistego i związane jest z identyfikacją ze wspólnotą narodową. Zakres przedmiotowy tożsamości narodowej jest trudny do wyznaczenia. Mieści się w nim jednak dostęp do szeroko pojętych dóbr kultury. Na składniki tożsamości narodowej zwraca uwagę jednak w pierwszym rzędzie art. 35 Konstytucji, odnoszący się do mniejszości narodowych. Wymienia on wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, a także możliwość tworzenia instytucji edukacyjnych, kulturalnych, służących również ochronie tożsamości religijnej. W świetle zanalizowanych poglądów doktryny, judykatury i standardów międzynarodowych wydaje się, iż nie ma wątpliwości co do tego, że pojęci narodu w polskiej konstytucji nie ma charakteru etnicznego. Takie etniczne znaczenie może mieć natomiast pojęcie mniejszości narodowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89831   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jacek Sobczak

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

1 181

Number of object content views in PDF format

1307

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95729

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information