Object

Title: Non-governmental Organizations in International Politics ; Organizacje pozarządowe w polityce międzynarodowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Non-governmental Organizations in International Politics  
Organizacje pozarządowe w polityce międzynarodowej

Creator:

Rogaczewska, Krystyna

Subject and Keywords:

Non – Governmental Organization   International Relations   Civil Society   Global Problems of the Contemporary World   Education for Citizenship  
organizacje pozarządowe   stosunki międzynarodowe   społeczeństwo obywatelskie   globalne problemy współczesnego świata   edukacja obywatelska

Abstract:

In contemporary democratic countries social life is lead in three areas. From that perspective three sectors are distinguished: - I sector: national institutions- II sector: private organizations (business)- III sector: organizations which are not the part of national institutions and are not profit-oriented.The term „non-governmental organization” emerged in 1950 on the United Nations forum. The nature of non-governmental organizations is strictly bound with the functioning of civil society. These two categories are sometimes identified with each other. First, civil society and non-governmental organizations to function properly need a democratic system which has to have institutional legal guarantees. Second, it is necessary to legally guarantee basic civil liberties, such as: freedom of assembly, freedom of speech, freedom of press, freedom of consciousness, right to own property. Third, the protection of pluralistic society model that is based on presumption that the disputes are settled by compromise. The last condition refers to political culture that refers to citizen category, in other words the empowered individual who is equipped with rights but also the individual who is conscious of his/her duties.The non-governmental organizations may operate locally, regionally or on national or international level but each time the substance of this activity is openness to other human being, acceptance of otherness, pursuing to self-improvement or readiness to help. The activity of third sector refers to the axiological level because profit is not its goal. The values are crucial here however sometimes the activity of those organizations is connected with distribution of services or material assets.  

We współczesnych państwach demokratycznych życie społeczne odbywa się w trzech obszarach. Z tego punktu widzenia wyodrębnia się trzy sektory:-I sektor: instytucje państwowe- II sektor: organizacje prywatne ( biznes)- III sektor: organizacje nie będące częścią instytucji państwa i nienakierowane na zysk.Termin „organizacja pozarządowa” pojawił się po raz pierwszy w 1950 r. , na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.Istota organizacji pozarządowych jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Niekiedy nawet te dwie kategorie są utożsamiane ze sobą. Dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pozarządowych, konieczne jest istnienie demokratycznego systemu, który musi mieć przede wszystkim instytucjonalne prawne gwarancje. Po wtóre, konieczne jest prawne zagwarantowanie podstawowych wolności człowieka, takich jak wolność zrzeszania, słowa, publikacji, sumienia, ochrona własności. Po trzecie, ochrona pluralistycznego modelu społeczeństwa, opierającego się na domniemaniu, iż konflikty rozstrzygane są poprzez kompromis. Kolejny warunek odnosi się do kultury politycznej, odwołującej się do kategorii obywatela, czyli upodmiotowionej jednostki, wyposażonej w prawa ale mającej także świadomość swoich obowiązków. Organizacje pozarządowe mogą działać lokalnie, regionalnie, na poziomie krajowym czy międzynarodowym, ale za każdym razem istotą tej aktywności jest otwartość na drugiego człowieka, akceptacja jego odmienności, dążenie do samodoskonalenia czy też gotowość do niesienia pomocy. Działalność trzeciego sektora zawsze odnosi się do warstwy aksjologicznej, gdyż jej celem nie jest zysk materialny. Chodzi o wartości, choć niekiedy aktywność tych organizacji łączy się z dystrybucją usług, bądź dóbr materialnych.

Place of publishing:

Wrocław

Date created:

2015

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79822

DOI:

10.23734/26.17.001

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Krystyna Rogaczewska

Autor opisu:

JK

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2020

In our library since:

Oct 19, 2017

Number of object content hits:

21 933

Number of object content views in PDF format

29267

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84837

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information