Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność administracji publicznej w orzecznictwie sądowym

Creator:

Kiczka, Karol

Subject and Keywords:

orzecznictwo sądowe ; sąd administracyjny ; jednostka w prawie administracyjnym ; organ administracji publicznej ; rynek wewnętrzny

Abstract:

Orzecznictwo współkształtuje porządek prawny, ustalając uprawnienia i obowiązki jednostek w państwie oraz pozycję, zadania i kompetencje organów administracji publicznej. Przeprowadzone rozważania wykazały, że doniosłą rolę w procesie stanowienia, stosowania i egzekwowaniu norm prawnych adresowanych do jednostek spełnia krajowa i unijna władza sądownicza. Organy sądowe zapewniają poszanowanie rządów prawa w demokratycznym państwie prawnym, w tym w społecznej gospodarce rynkowej. W opracowaniu uznano orzecznictwo sądowe za pomocniczy czynnik kształtujący porządek prawny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

pol ; ger

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Karol Kiczka