Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Definiowanie celów, metody argumentacji i uzasadnianie spodziewanych rezultatów w projektach realizowanych w latach 2007–2013 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Polska–Niemcy–Czechy)

Creator:

Szmyt, Władysław

Subject and Keywords:

Europejska Współpraca Terytorialna ; współpraca transgraniczna ; projekty europejskie ; uzasadnienie projektu ; współpraca transnarodowa ; rezultaty projektu ; cele projektu ; współpraca międzyregionalna

Abstract:

Program Europejska Współpraca Terytorialna należał do jednych z głównych celów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007–2013. W jego ramach realizowano wiele projektów dotyczących współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Artykuł analizuje problemy definiowania celów wybranych projektów, metody argumentacji stosowane przez beneficjentów projektów i uzasadnianie celowości ich realizacji. Analizy dokonano na podstawie wybranych losowo 6 projektów zrealizowanych przez różne jednostki organizacyjne krajów partnerskich (Polska–Niemcy–Republika Czeska). Artykuł pokazuje, że autorzy wniosków o środki finansowe na realizację projektów stosują często banalną argumentację, nie starają się o wybór oryginalnych tematów, opracowują wnioski pod kątem oczekiwań komisji oceniających. Z drugiej strony, tak uzasadniane wybory tematów są pochodną peryferyjności obszarów, w których realizowane są projekty w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red. ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger ; pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Władysław Szmyt