Object

Title: Defining the targets, methods of argumentation and justification of expected effects in projects carried out in years 2007–2013 within the Objective European Territorial Cooperation (Poland–Germany–Czech Republic) ; Definiowanie celów, metody argumentacji i uzasadnianie spodziewanych rezultatów w projektach realizowanych w latach 2007–2013 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Polska–Niemcy–Czechy)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Defining the targets, methods of argumentation and justification of expected effects in projects carried out in years 2007–2013 within the Objective European Territorial Cooperation (Poland–Germany–Czech Republic)  
Definiowanie celów, metody argumentacji i uzasadnianie spodziewanych rezultatów w projektach realizowanych w latach 2007–2013 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Polska–Niemcy–Czechy)

Creator:

Szmyt, Władysław

Subject and Keywords:

transnational cooperation   interregional cooperation   European Territorial Cooperation   European projects   targets of the project   results of the project   justification of the project   cross-border cooperation  
Europejska Współpraca Terytorialna   współpraca transgraniczna   projekty europejskie   uzasadnienie projektu   współpraca transnarodowa   rezultaty projektu   cele projektu   współpraca międzyregionalna

Abstract:

European Territorial Cooperation Program was one of the main objectives of the EU cohesion policy in years 2007–2013. Within its framework there were implemented many projects concerning cross- border, transnational and interregional cooperation. This article analyzes problems with defining the objectives of selected projects, methods of argumentation used by the beneficiaries of projects and justification of the purposefulness of their implementation. The analysis was based on 6 randomly selected projects carried out by various agencies of the partner countries (Poland–Germany–Czech Republic). The article shows that authors of requests for project funding often use clichéd argumentation, they do not try for a variety of original themes and prepare applications to match the expectations of evaluating committees. On the other hand, the very selection of topics and the quality of their justifications result from the fact that the areas, in which projects are implemented under the European Territorial Cooperation, are peripheral.  

Program Europejska Współpraca Terytorialna należał do jednych z głównych celów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007–2013. W jego ramach realizowano wiele projektów dotyczących współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Artykuł analizuje problemy definiowania celów wybranych projektów, metody argumentacji stosowane przez beneficjentów projektów i uzasadnianie celowości ich realizacji. Analizy dokonano na podstawie wybranych losowo 6 projektów zrealizowanych przez różne jednostki organizacyjne krajów partnerskich (Polska–Niemcy–Republika Czeska). Artykuł pokazuje, że autorzy wniosków o środki finansowe na realizację projektów stosują często banalną argumentację, nie starają się o wybór oryginalnych tematów, opracowują wnioski pod kątem oczekiwań komisji oceniających. Z drugiej strony, tak uzasadniane wybory tematów są pochodną peryferyjności obszarów, w których realizowane są projekty w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79065   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Władysław Szmyt

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

152

Number of object content views in PDF format

180

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82542

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information