Object

Title: Polityka energetyczna Polski w kontekście współpracy z państwami nordyckimi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polityka energetyczna Polski w kontekście współpracy z państwami nordyckimi

Creator:

Siotor, Jakub

Subject and Keywords:

energy policy   Energy security   renewable energy sources   Nordic countries   international cooperation  
polityka energetyczna   bezpieczeństwo energetyczne   odnawialne źródła energii   państwa nordyckie   współpraca międzynarodowa

Abstract:

Contemporary energy policy is an essential part of the economic policy of each country due to the strategic nature of access to energy for undisturbed economic development and maintaining political independence. The main task of the energy policy is to ensure energy security understood as the certainty and stability of current and future energy supplies to consumers at acceptable costs, with a limited impact on the environment. Regardless of the measures taken to implement the energy policy, the element of limited environmental impact has recently become of key importance. It is caused by the greenhouse effect that has been progressing for several decades due to the massive consumption of fossil energy resources, which led into an increase in the average temperature on earth, what may result in a threat to the survival of humanity. In addition, access to fossil raw materials is geographically restricted to a few countries, which in turn creates a potential risk of political and economic dependence of importers on exporters. In response to these challenges, an important part of today's energy policy is the transformation to replace high-carbon fossil fuels with low-carbon fuels or renewable sources. This shift can occur through the use of domestic resources through decisions made by national governments, but also through cooperation with other countries. In this context, the Polish energy sector is facing a very serious modernization challenge related to the highest dependence on the consumption of high-emission hard coal and lignite among the EU countries. However, there are countries in Europe that have significantly reduced the consumption of fossil fuels and are on the way to decarbonising their economies. These include the Nordic countries: Denmark, Sweden, Finland, as well as Norway and Iceland from outside the EU. The aim of this dissertation is to analyze the possibilities arising from the current and prospective cooperation between Poland and the Nordic countries in the context of the transformation of the Polish energy sector.  

Współczesna polityka energetyczna jest istotną częścią polityki gospodarczej każdego państwaz uwagi na strategiczny charakter dostępu do energii dla niezakłóconego rozwoju gospodarczego oraz utrzymania niezależności politycznej. Głównym zadaniem polityki energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako pewność oraz stabilności bieżących i perspektywicznych dostaw energii dla odbiorców poakceptowalnych kosztach, przy ograniczonym oddziaływaniu na środowisko. Niezależnie od działań podjętych celem realizacji polityki energetycznej, kluczowego znaczenia w ostatnim czasie nabiera element ograniczonego oddziaływania na środowisko naturalne. Jest to podyktowane m. in. postępującym od kilkudziesięciu lat efektem cieplarnianym spowodowanym masowym zużyciem kopalnych surowców energetycznych, co przekłada się na wzrost średniej temperatury na ziemi i w efekcie w dłuższej perspektywie stanowizagrożenie dla przetrwania ludzkości. Ponadto dostęp do surowców kopalnych jest ograniczony geograficznie do kilku państw, co z kolei stwarza potencjalne ryzyko uzależnienia politycznoekonomicznego importerów od eksporterów. W odpowiedzi na te wyzwania ważny element współczesnej polityki energetycznej stanowi transformacja w celu zastąpieniewysokoemisyjnych paliw kopalnych, paliwami niskoemisyjnymi lub źródłami odnawialnymi. Zmiana ta może następować przy wykorzystaniu krajowych zasobów w drodze decyzji podjętych przez rządy krajowe, ale też poprzez nawiązanie współpracy z innymi państwami. W tym kontekście polski sektor energetyczny stoi przed bardzo dużym wyzwaniem modernizacyjnym związanym z najwyższym pośród krajów UE uzależnieniem od zużycia wysokoemisyjnego węgla kamiennego oraz brunatnego, których zasoby krajowe się wyczerpują lub ich wydobycie staje się coraz mniej ekonomiczne. W Europie są jednak państwa, które znacząco ograniczyły zużycie paliw kopalnych oraz są na najlepszej drodze do dekarbonizacji swoich gospodarek. Należą do nich państwa nordyckie: Dania, Szwecja, Finlandia, a także spoza UE Norwegia oraz Islandia. Celem niniejszej dysertacji jest przeanalizowanie możliwości wynikających z bieżącej i perspektywicznej współpracy Polski z państwami nordyckimi w kontekście transformacji polskiego sektora energetycznego.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree grantor:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Wróblewski, Marek. Promotor

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136413

Language:

pol

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Siotor Jakub

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Feb 7, 2023

Number of object content hits:

53

Number of object content views in PDF format

55

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146246

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information