Object

Title: Ochrona klimatu determinantem integracji systemu energetycznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona klimatu determinantem integracji systemu energetycznego

Alternative title:

Climate protection as sector coupling target

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Pinkas, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-1413-0730

Subject and Keywords:

climate protection   climate neutrality   energy transition   sector coupling   renewable energy sources  
ochrona klimatu   neutralność klimatyczna   transformacja energetyczna   zintegrowany system energetyczny   odnawialne źródła energii

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The unlimited exploitation of the Earth’s resources by human, resulting greenhouse gas emissions, is the main cause of the radical rise of the global temperature. Negative climate change for the future of existence on the Earth has exceeded the acceptable extremes, and its effects cannot be predicted by contemporary science. The rate of global warming increase has given rise to change geopolitics towards join climate protection and economic growth targets, which will be realized by the adoption of appropriate legal changes. The process of changes in the direction of the world’s economy sustainable development, referred to as the climate-energy transition, involves all sectors of the economy. However, at first the green transition focused on achieve climate neutrality must take place in the energy sector, which is extremely responsible for the production of greenhouse gas emissions. The current operating model of the energy system, based on high-emission fuels, is incapable of accepting the primacy of climate protection values and afford to implementation of dominant renewable energy sources power and decarbonized gases. Therefore, the centralized energy supply chain will need to be transformed into a multi-directional model referred to as an integrated energy system. The condition for the successful climate-energy transition will be the pursuit to broad integration between new energy carriers. This integration will include cooperation in multiple sources of green energy production and cross-border cooperation in this field. The purpose of this article is to explain the importance of legally guaranteeing the primacy of climate protection as a determinant of changes in the energy system and how an integrated energy system will operate.  

Nieograniczona eksploatacja zasobów Ziemi przez człowieka powodująca emisję gazów cieplarnianych stanowi główną przyczynę radykalnego wzrostu temperatury globalnej. Negatywne dla przyszłości życia na Ziemi zmiany klimatyczne przekroczyły dopuszczalne ekstremum, a ich skutków współczesna nauka nie jest w stanie przewidzieć. Tempo wzrostu globalnego ocieplenia dało asumpt do zmiany geopolityki ukierunkowanej na połączenie celów ochrony klimatu i wzrostu gospodarczego, których realizacja nastąpi w drodze przyjęcia stosownych zmian prawnych. Proces przemian na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej określany mianem transformacji klimatyczno-energetycznej obejmuje wszystkie sektory gospodarki. Jednakże w pierwszej kolejności zielona transformacja zorientowana na osiągnięcie neutralności klimatycznej musi nastąpić w sektorze energii, odpowiedzialnym w najwyższym stopniu za produkcję emisji gazów cieplarnianych. Obecny model funkcjonowania systemu energetycznego oparty na paliwach wysokoemisyjnych nie jest zdolny przyjąć prymatu wartości ochrony klimatu oraz pozwolić na wdrożenie dominującej generacji z odnawialnych źródeł energii i gazów zdekarbonizowanych. Dlatego scentralizowany łańcuch dostaw energii będzie wymagał przekształcenia do modelu wielokierunkowego określanego mianem zintegrowanego systemu energetycznego. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia transformacji klimatyczno-energetycznej będzie dążenie do szerokiej integracji pomiędzy nowymi nośnikami energii. Integracja ta obejmować będzie współpracę w ramach wielu źródeł wytwarzania zielonej energii oraz współpracę transgraniczną w tym zakresie. Celem artykułu będzie wyjaśnienie znaczenia prawnego zagwarantowania prymatu ochrony klimatu jako determinantu zmian w systemie energetycznym oraz tego, w jaki sposób będzie funkcjonował zintegrowany system energetyczny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135781   doi:10.34616/145038       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

145

Number of object content views in PDF format

151

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145038

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information