Object

Title: Postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania komornika sądowego w świetle ochrony prawa do sądu w sprawach cywilnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania komornika sądowego w świetle ochrony prawa do sądu w sprawach cywilnych

Alternative title:

Proceedings on the dismissal of a court bailiff in the light of protecting the right to court in civil cases

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 128

Creator:

Flaga-Gieruszyńska, Kinga (1973- )

ORCID:

0000-0001-5177-4450

Subject and Keywords:

court bailiff   right to a court in civil cases   decision of the Minister of Justice  
komornik sądowy   prawo do sądu w sprawach cywilnych   decyzja Ministra Sprawiedliwości

Abstract:

The study presents considerations relating to the protection of the right to court of court bailiffs dismissed by decisions of the Minister of Justice pursuant to art. 19 of the Act on court bailiffs. The author presents the premises for changing the current regulation, according to which the decision to dismiss a court bailiff is appealed against to the administrative court, which, as a rule, adjudicates on the basis of the legality criterion, which limits the scope of the evidentiary proceedings. Due to the “economic” nature of the effects of a court bailiff’s dismissal, similarly to the expulsion from service on the basis of a final disciplinary decision, in this case a system of appealing against the decision of the Minister of Justice to a common court should be introduced.  

W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące ochrony prawa do sądu komorników sądowych odwołanych w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 19 ustawy o komornikach sądowych. Autorka omawia przesłanki zmiany obecnie obowiązującej regulacji, zgodnie z którą decyzję o odwołaniu komornika sądowego zaskarża się do sądu administracyjnego, orzekającego co do zasady w oparciu kryterium legalności, co ogranicza zakres prowadzonego postępowania dowodowego. Z uwagi na „ekonomiczny” charakter skutków odwołania komornika sądowego, podobnie jak jest to przewidziane w odniesieniu do wydalenia ze służby na podstawie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, w tym przypadku powinien zostać wprowadzony również system zaskarżenia decyzji Ministra Sprawiedliwości do sądu powszechnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136273   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.128.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4116)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 25, 2023

In our library since:

Jan 25, 2023

Number of object content hits:

16

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146070

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information