Object

Title: Report regarding the actual state of affairs as a method of preserving evidence in court proceedings. Analysis of the institution in accordance with the new act on court enforcement officers ; Protokół stanu faktycznego jako sposób zabezpieczenia dowodu w postępowaniu sądowym. Analiza instytucji w myśl nowej ustawy o komornikach sądowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Report regarding the actual state of affairs as a method of preserving evidence in court proceedings. Analysis of the institution in accordance with the new act on court enforcement officers  
Protokół stanu faktycznego jako sposób zabezpieczenia dowodu w postępowaniu sądowym. Analiza instytucji w myśl nowej ustawy o komornikach sądowych

Creator:

Sitkowski, Marcin

Subject and Keywords:

report regarding the actual state of affairs   enforcement officer   preserving evidence   act on court enforcement officers   subjective scope   objective scope  
protokół stanu faktycznego   komornik   zabezpieczenie dowodu   ustawa o komornikach sądowych   zakres przedmiotowy   zakres podmiotowy

Abstract:

The aim of this article is to present and analyse the institution of the report regarding the actual state of affairs as a method of preserving non-durable information which serve as evidence in court proceedings. Starting from 1997 till now the institution of the report regarding the actual state of affairs has been reluctantly accepted by legal practice. Nowadays, this institution seems to be disregarded or used extremely rarely, whereas in the scope of the practice of the enforcement bodies of Western Europe countries (in particular in the scope of the practice of the French court enforcement officers) it is high in the hierarchy of evidence in court civil and criminal proceedings. The views of the Polish doctrine on the scope of application of the above mentioned institution under national law do not provide clear answer as to the place of the report regarding the actual state of affairs in the system of evidence. Touched upon is first of all the issue of the usage of the report regarding the actual state of affairs defined in the Act of 22 March 2018 on Court Enforcement Officers (Journal of Laws of 2018, item 771) which has provided substantial details and clarifications to the institution in question in comparison with the previous act. Analysed in the article are the concept of report regarding the actual state of affairs as well as the subjective and objective scopes of the aforementioned regulation. Addressed herein are also - de lege ferenda - arguments, put forward for quite some time now and sought for already under the previous act in relation to the current regulations connected with the problem.  

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza instytucji protokołu stanu faktycznego jako sposobu na zabezpieczenie informacji nietrwałych, a służących za dowód w postępowaniu sądowym. Począwszy od 1997 roku aż do czasów obecnych instytucja protokołu stanu faktycznego spotykała się z niechętnym przyjęciem ze strony praktyki prawa. Obecnie instytucja ta wydaje się być pomijana lub wykorzystywana niezwykle rzadko, podczas gdy w ramach praktyki organów egzekucyjnych krajów Europy Zachodniej (w szczególności w zakresie praktyki instytucji francuskich komorników sądowych) znajduje się ona wysoko w hierarchii środków dowodowych w sądowym postępowaniu cywilnym oraz karnym. Poglądy polskiej doktryny odnośnie do zakresu stosowania ww. instytucji na gruncie rodzimego prawa nie dają jednoznacznej odpowiedzi odnośnie do umiejscowienia protokołu stanu faktycznego w systemie środków dowodowych. Powyższy artykuł stara się przede wszystkim dotknąć problematyki stosowania protokołu stanu faktycznego w mocy nadanej mu ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771), w której to znacznie uszczegółowiono i sprecyzowano wspomnianą instytucję w stosunku do poprzedniej ustawy. Dokonano tu analizy pojęciowej protokołu stanu faktycznego oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego wspomnianej regulacji. Odnosi się także do głoszonych od dłuższego czasu w doktrynie argumentów de lege ferenda postulowanych jeszcze za rządów poprzedniej ustawy w stosunku do aktualnych regulacji z tym związanych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira. Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95711   ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.023

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Sitkowski

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Jun 4, 2019

Number of object content hits:

1 658

Number of object content views in PDF format

1883

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102861

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information