Object

Title: Paradygmat prosumenta wobec aktualnych wyzwań transformacji energetycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Paradygmat prosumenta wobec aktualnych wyzwań transformacji energetycznej

Alternative title:

The prosumer paradigm in the face of the current challenges of the energy transformation

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-5305-4729

Subject and Keywords:

prosumer   prosumption   renewable energy   photovoltaic panels  
prosument   prosumpcja   energia odnawialna   panele fotowoltaiczne

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The development of the renewable energy market depends on the adopted legal solutions and economic as far as the parties involved in the process are concerned. At the same time, it is related to the emergence of a new type of participant – a prosumer, combining two previously separate roles – consumer and producer. Contrary to its original assumptions, the modern prosumer is not only the one who produces for his own needs, but an entity that makes the surplus production available on the market, reaping specific benefits. The new rules for financing investments with the use of photovoltaic panels and the settlement of energy surpluses introduced from 01/04/2022 verify the current strong position of the prosumer and provoke questions about the direction of further development of the individualized renewable energy market. The aim of the publication is to characterize the prosumer as a new entity on the distributed generation market and to analyze the role it plays in the context of legislative solutions in force before and after December 2, 2021. Its implementation was carried out on the basis of a comparative analysis using the deductive method and a critical review of the literature on the subject. The conclusions resulting from the article indicate a clear depreciation of the prosumer role in the renewable energy market. The aim is to slow down the production rate of energy surpluses in a systematic way and transfer to a prosumer problems with energy storage as a way to eliminate periodic overloads of the infrastructure network that is not adapted to their acceptance.  

Rozwój rynku energii odnawialnej warunkowany jest przyjętymi rozwiązaniami prawnymi oraz skutkami ekonomicznymi po stronie zaangażowanych w proces stron. Jednocześnie powiązany jest z pojawieniem się nowego rodzaju uczestnika – prosumenta, łączącego dwie odrębne dotychczas role – konsumenta i producenta. W odróżnieniu od swoich pierwotnych założeń, współczesny prosument to nie tylko ten, kto produkuje samodzielnie na własne potrzeby, ale podmiot, który nadwyżki produkcyjne udostępnia na rynku, czerpiąc z tego tytułu określone korzyści. Wprowadzone od 01.04.2022 r. nowe zasady dotyczące finansowania inwestycji z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych oraz rozliczeń uzyskanych z niej nadwyżek energetycznych weryfikują dotychczasową, silną pozycję prosumenta oraz prowokują do stawiania pytań o kierunek dalszego rozwoju zindywidualizowanego rynku energii odnawialnej. Celem publikacji jest charakterystyka prosumenta jako nowego podmiotu na rynku energetyki rozproszonej oraz analiza roli, jaką pełni on w kontekście rozwiązań legislacyjnych obowiązujących przed i po 2 grudnia 2021 r. Jego realizacja została przeprowadzana na podstawie analizy komparatywnej z wykorzystaniem metody dedukcyjnej oraz krytycznego przeglądu literatury przedmiotu. Wynikające z artykułu wnioski wskazują na wyraźną deprecjację roli prosumenta na rynku energii odnawialnej w celu systemowego wyhamowania tempa produkcji nadwyżek energetycznych oraz przerzucenia na niego problemów z ich magazynowaniem jako sposobu eliminacji okresowych przeciążeń nieprzystosowanej do ich przyjęcia sieci infrastrukturalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135785   doi:10.34616/145039       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

77

Number of object content views in PDF format

82

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145039

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information