Object

Title: Branding narodowy jako teoria i praktyka. Krytyczna analiza wybranych tekstów na temat marki kraju z lat 1997-2017

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Branding narodowy jako teoria i praktyka. Krytyczna analiza wybranych tekstów na temat marki kraju z lat 1997-2017

Creator:

Bojakowski, Waldemar

ORCID:

0000-0002-9813-2700

Subject and Keywords:

branding narodowy   zarządzanie marketingowe   marketing   marki krajowe

Abstract:

The presented dissertation concerns nation branding as a strict communication phenomenon. Followingthe postulates of the post-foundation discourse analysis, it examines how statements about nation brandmanagement were created and reproduced. In this work, I am assuming that every social order is directlyrelated to the discursive conditions of its possibility. In a practical sense, this means that the questionsabout the rationality of nation branding were actually questions about what reality was created by authorswho considered it legitimate to look at nation-states through the prism of a brand. Thus, the theorymentioned in the title of the dissertation is treated by me a set of statements establishing a certainobservable social order in which categories such as state, nation, and national identity took on a new,previously unknown meaning.The most important objective of the dissertation is to describe how the discourse on the nationbranding was constituted, ie how the foundations for thinking about the nation-state as an „object”of branding activities were created and legitimized. The next task is to try to capture the general dynamicsof national branding, which has been subject to both dispersion and sedimentation over the years. In thisaspect, it is important to characterize the theory of nation brand management in the long run, andto determine on this basis what changes took place within this discursive formation. My last goal isa multi-faceted analysis of specific texts on the national brand, in which the social order that interests mewas created and reproduced.  

Przedłożona rozprawa dotyczy brandingu narodowego jako fenomenu komunikacyjnego. Kierując się postulatami postfundacyjnej analizy dyskursu, przyglądam się w niej temu, jak tworzonoi reprodukowano wypowiedzi o brandingu narodowym. Przyjmuję przy tym założenie, zgodnie z którymkażdy porządek społeczny związany jest bezpośrednio z dyskursywnymi warunkami możliwości jegopojawiania się. W sensie praktycznym oznacza to, że pytania dotyczące sensowności brandingunarodowego były dla mnie właściwie pytaniami o to, jaką rzeczywistość tworzyli autorzy uznającyza zasadne spojrzenie na państwa narodowe przez pryzmat marki. Wymieniona w tytule dysertacji teoriabyła więc dla mnie zbiorem wypowiedzi ustanawiających pewien możliwy do zaobserwowania porządekspołeczny, w którym kategorie takie jak państwo, naród oraz tożsamość narodowa nabierały nowego,nieznanego wcześniej znaczenia.Do najważniejszych celów dysertacji należało przede wszystkim dążenie do opisania,jak konstytuował się dyskurs o marce narodowej, tzn. w jaki sposób tworzono i legitymizowanopodstawy myślenia o państwie narodowym jako „obiekcie” działań brandingowych. Kolejnym zadaniembyła próba uchwycenia ogólnej dynamiki brandingu narodowego, który na przestrzeni lat podlegałzarówno dyspersji, jak i sedymentacji. W tym aspekcie istotne było dla mnie scharakteryzowanie teoriizarządzania marką narodową w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustalenie na tej podstawie, jakiezmiany zachodziły w ramach tej formacji dyskursywnej. Moim ostatnim celem była wieloaspektowaanaliza konkretnych tekstów na temat marki narodowej, w których tworzono i reprodukowanointeresujący mnie porządek społeczny.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133697

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Waldemar Bojakowski and Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

AlD

Object collections:

Last modified:

May 5, 2022

In our library since:

Apr 13, 2022

Number of object content hits:

108

Number of object content views in PDF format

114

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144190

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information