Object

Title: The European Citizens’ Initiative: A New Model of Democracy in the European Union?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The European Citizens’ Initiative: A New Model of Democracy in the European Union?

Creator:

Głogowski, Paweł

Subject and Keywords:

European Citizens’ Initiative   European Union   democracy   participatory democracy   deliberative democracy  
Europejska Inicjatywa Obywatelska   Unia Europejska   demokracja   demokracja partycypacyjna   demokracja deliberatywna

Abstract:

The European Union’s Lisbon Treaty introduced the European Citizens’ Initiative (ECI) as ameans of strengthening citizen involvement in EU decision making. It is in force since April 2012and gives the right to at least one million citizens from at least seven of the EU’s current 27member states to request that the European Commission submits a legislative proposal on theissue of the initiative. However, the goal of the ECI is not only to strengthen participatorydemocracy in the EU. It also bears the potential for a more fundamental transformation ofdemocracy namely in the direction of transnational participatory democracy.The thesis starts with a historical and theoretical analysis of such notions as participatory anddeliberative democracy, as well as democracy within the European Union. The author analysesalso selected examples of national citizens’ initiative and presents an in-depth analysis of howthe ECI functions, the importance of civil society organisations in that context and what can bedone to improve the tool. Based on that, the thesis tries to answer its main question: can theEuropean Citizens’ Initiative become a new and effective model of EU democracy, which willtransform it into a more participative political system?  

Traktat z Lizbony wprowadził Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) jako sposób na wzmocnienie zaangażowania obywateli w proces decyzyjny UE. EIO funkcjonuje od kwietnia 2012 roku i daje co najmniej milionowi obywateli z co najmniej siedmiu z 27 obecnych państw członkowskich UE prawo do zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem ustawodawczym w sprawie tematu inicjatywy. Jednak celem EIO jest nie tylko wzmocnienie demokracji partycypacyjnej w UE. Narzędzie to niesie również potencjał bardziej fundamentalnej transformacji demokracji, w kierunku transnarodowej demokracjii uczestniczącej. Niniejsza praca rozpoczyna się więc od analizy historyczno-teoretycznej takich pojęć jak demokracja partycypacyjna, demokracja deliberatywna, a także szerszego ujęcia rozwoju demokracji w Unii Europejskiej. Autor analizuje również wybrane przykłady krajowych inicjatyw obywatelskich i przedstawia pogłębioną analizę funkcjonowania EIO, znaczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całym procesie oraz tego, co można zrobić, aby ulepszyć opisywane narzędzie. Na tej podstawie praca doktorska próbuje odpowiedzieć na główne pytania badawcze czy Europejska Inicjatywa Obywatelska może stać się nowym i skutecznym modelem demokracji UE, który przekształci ją w bardziej partycypacyjny system polityczny?

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree discipline:

political science and public administration  
nauki o polityce i administracji

Degree grantor:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132266

Language:

eng

Rights holder:

Copyright by Paweł Głogowski

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Dec 9, 2021

Number of object content hits:

60

Number of object content views in PDF format

76

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142729

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information