Object

Title: Modern trends in the development of smart cities in the context of relational potential ; Współczesne kierunki rozwoju inteligentnych miast w kontekście potencjału relacyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Modern trends in the development of smart cities in the context of relational potential  
Współczesne kierunki rozwoju inteligentnych miast w kontekście potencjału relacyjnego

Alternative title:

Modern trends in the development of smart cities in the context of relational potential

Creator:

Chrisidu-Budnik, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-7775-241X

Subject and Keywords:

smart city   relational potential   open innovations  
inteligentne miasto   potencjał relacyjny   otwarte innowacje

Abstract:

Civilization transformations are substantially modifying the objectives and tasks set for, as well as the expectations of public administration. The transformation of an industrial society into an information society has triggered a number of processes of an economic, legal, cultural, technological and ecological nature. The development of the information society in conditions of globalization is reflected in the fact that, when organizing social and economic life, public administration is forced to take into account the role of knowledge and cooperation in shaping the functioning of a particular space. It is precisely knowledge (smart solutions) and the ability to create and maintain relations (relational potential) that lie at the foundations of the development of the idea of a smart city. From this point of view, the activity of public administration involving the efficient use of advanced technology and the ability to create smart solutions for modernizing cities and improving the multidimensional quality of life in the city is becoming increasingly important. The processes of diffusion of knowledge, permeation of models of operation of urban spaces, hybridization of the solutions that are applied and an increase in the importance of bottom-up (community) initiatives in the joint creation of urban spaces are being noticed in the conditions of globalization. The complexity of the processes comprising the issues of the smart city makes the term ‘smart city’ a fuzzy and blurred concept. The objectives of the article is to attempt to identify contemporary directions of development of smart cities, with particular emphasis on the role of the relational potential in the implementation of this concept of functioning of a city.  

Przeobrażenia cywilizacyjne w istotny sposób modyfikują cele i zadania, jakie stawiane są przed administracją publiczną, a także oczekiwania wobec niej. Przekształcenie się społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne uruchomiło szereg procesów o charakterze: ekonomicznym, prawnym, kulturowym, technologicznym i ekologicznym. Wykształcenie się społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji znajduje swój wyraz w tym, że administracja publiczna, organizując życie społeczne i gospodarcze, zmuszona jest uwzględniać rolę wiedzy i współpracy w kształtowaniu funkcjonowania określonej przestrzeni. To właśnie wiedza (inteligentne rozwiązania) oraz umiejętność tworzenia i utrzymywania relacji (potencjał relacyjny) tkwią u podstaw rozwoju idei inteligentnego miasta (ang. smart city). Z tego punktu widzenia istotne znaczenie zyskuje aktywność administracji publicznej polegająca na sprawnym wykorzystaniu zaawansowanej technologii i umiejętności tworzenia inteligentnych rozwiązań na potrzeby modernizacji miast i podnoszenia wielowymiarowej jakości życia w mieście. W warunkach globalizacji dostrzega się procesy dyfuzji wiedzy, przenikania się wzorców funkcjonowania przestrzeni miejskich, hybrydyzację stosowanych rozwiązań oraz wzrost znaczenia inicjatyw oddolnych (wspólnotowych) w współtworzeniu przestrzeni miejskich. Złożoność procesów składających się na problematykę inteligentnego miasta powoduje, że termin „inteligentne miasto” jest pojęciem rozmytym i nieostrym. Celem artykułu jest próba identyfikacji współczesnych kierunków rozwoju inteligentnych miast z szczególnym uwzględnieniem roli potencjału relacyjnego w implementacji tej koncepcji funkcjonowania miasta.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128505   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.017

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Chrisidu-Budnik

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2022

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

447

Number of object content views in PDF format

451

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135793

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information