Object

Title: Personal income tax in Ukraine: Problems of legal regulations ; Opodatkuvannâ podatkom na dohodi fìzičnih osìb v Ukraїnì : problemi pravovogo regulûvannâ

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Personal income tax in Ukraine: Problems of legal regulations  
Opodatkuvannâ podatkom na dohodi fìzičnih osìb v Ukraїnì : problemi pravovogo regulûvannâ

Alternative title:

Podatek dochodowy od osób fizycznych na Ukrainie — problemy regulacji prawnych

Creator:

Mostovij, Andrìj

ORCID:

0000-0002-1029-2073

Subject and Keywords:

Personal Income Tax   object   basis   subject   tax-free amount  
podatek od osób fizycznych   przedmiot   podmiot   podstawa opodatkowania   kwota wolna od podatku

Description:

Tekst ukr., streszcz. ang., pol.

Abstract:

The tax system depends on many factors, one of the most important being the degree of implementation of each principle of tax law. The mechanism of managing the Ukrainian PIT is constantly criticized. The analysis of normative material gives grounds for the statement that one of the main problems of the PIT order is the interpretation of normative rules which are sometimes contradictory. The presented analysis focuses mainly on normative standards, providing for the concepts and legal status of the taxpayer, as well as the subject and basis of PIT taxation. The work is based on the positive experiences of European countries, in particular the Federal Republic of Germany. Special attention was paid to the issue of non-taxable amounts. The article justifies the thesis about the need to introduce into Ukrainian tax legislation the concept of the minimum amount not subject to PIT taxation. Another problem is the inclusion in Chapter IV of the Tax Code of Ukraine of the rules of taxation of natural persons as well as natural persons conducting business activity, at the same time the legislator sets a single rate, while there are different subjects and tax bases. For natural persons conducting business activity, the subject of taxation is pure annual income which consists of income that decreases for expenses related to receiving such income. For individuals other than those who run a business, there are two types of taxable items. First of all, it is income as well as pure annual income. The main difference between these concepts is the application of a tax discount. The tax discount provides for a reduction in the tax base for expenses that are mainly related to the social activity of a natural person, and not to his professional activity or expenses related to the receipt of such income. An important problem is also the lack of a clear definition of the subject and the tax base. Applying the same term to different legal concepts is in breach of the requirement of legal certainty. The Ukrainian statutory provisions on PIT also violate the requirements of European Union legislation. The prohibition of discrimination against taxpayers on the basis of nationality is one of the basic requirements contained in primary EU law. Citizenship may not be the basis for introducing additional obligations of the taxpayer. Reforms of the Ukrainian PIT should start with the name of the tax. The income tax of a natural person does not definitively specify the content of this tax, and also raises various types of problems when calculating and paying this tax.  

Skuteczny system podatkowy zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest stopień wdrożenia każdej zasady prawa podatkowego. Mechanizm zarządzania ukraińskim PIT-em jest stale krytykowany. Analiza materiału normatywnego daje podstawy do twierdzenia, że jednym z głównych problemów porządku uiszczania PIT-u jest wykładnia reguł normatywnych, które czasami są z sobą sprzeczne. Ponadto ważnym problemem jest nieprzestrzeganie zasad ustawodawstwa podatkowego Ukrainy. Czynne przepisy rozdziału IV kodeksu podatkowego Ukrainy mieszczą normy sprzeczne z zasadami równości, powszechności, a także zasady stabilności.Przedstawiona analiza koncentruje się głównie na normatywnych standardach, przewidujących pojęcia i status prawny podatnika, a także przedmiot i podstawy opodatkowania PIT-em. Praca opiera się na pozytywnych doświadczeniach państw europejskich, zwłaszcza Republiki Federalnej Niemiec. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię dotyczącą kwot niepodlegających opodatkowaniu. Autor uzasadnia tezę o potrzebie wprowadzenia w ukraińskim ustawodawstwie podatkowym pojęcia minimalnej kwoty niepodlegającej opodatkowaniu PIT-em. Innym problemem jest zawarcie w jednym rozdziale kodeksu podatkowego Ukrainy zasad opodatkowania nie tylko osób fizycznych, lecz także osób prowadzących działalność gospodarczą, przy czym ustawodawca wyznacza jedną stawkę, a różne przedmioty i podstawy opodatkowania dla osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przedmiotem opodatkowania jest czysty dochód roczny, który składa się z przychodu minus wydatki związane z otrzymaniem takiego przychodu. Natomiast dla osób fizycznych innych niż te, które prowadzą działalność gospodarczą, przewidziano dwa rodzaje przedmiotu opodatkowania. Przede wszystkim jest to dochód, a także czysty dochód roczny. Główną różnicą między tymi pojęciami jest zastosowanie zniżki podatkowej. Zniżka ta przewiduje zmniejszenie bazy opodatkowania na wydatki związane głównie ze społeczną aktywnością osoby fizycznej, a nie zawodową, dającą taki dochód. Ważnym problemem jest również nieistnienie jasnej definicji przedmiotu i podstawy opodatkowania. Zastosowanie tego samego terminu do różnych pojęć prawnych jest naruszeniem wymogu pewności prawa, co jest sprzeczne z zasadą praworządności. Ukraińskie przepisy ustawowe dotyczące PIT-u naruszają również wymogi prawodawstwa Unii Europejskiej. Zakaz dyskryminacji podatników ze względu na przynależność państwową jest jednym z podstawowych wymogów zawartych w prawie pierwotnym UE.Reformy ukraińskiego PIT-u należy rozpocząć od ustalenia nazwy podatku. Podatek od przychodu osoby fizycznej nie oddaje w pełni treści tego podatku, a także powoduje różnego rodzaju problemy przy jego obliczaniu i zapłacie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Burdìn, Volodimir. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121595   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2020, 11, s. 207-215

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 29, 2022

In our library since:

Feb 9, 2021

Number of object content hits:

44

Number of object content views in PDF format

48

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132200

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information