Object

Title: Przychody uzyskiwane z tytułu umów o dzieło o rezultacie niematerialnym - konsekwencje na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przychody uzyskiwane z tytułu umów o dzieło o rezultacie niematerialnym - konsekwencje na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

Creator:

Selera, Paweł

Subject and Keywords:

contract to perform a specified task   lectures   copyright   Personal Income Tax   tax deductible costs  
umowa o dzieło   wykłady   prawo autorskie   podatek dochodowy od osób fizycznych   koszty uzyskania przychodów

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Conclusion of a contract to perform a specified task is an extremely beneficial form of cooperation. Such agreements are not subject to social or health insurance. In addition, the contract to perform a specified task creates the possibility of determining preferential tax deductible costs on the basis of personal income tax. In recent years, the possibility of implementing various types of lectures / trainings based on a contract to perform a specified task raises controversy. Pension authorities question the possibility of concluding such a contract in the field of lectures and “reclassify” these contracts into mandate contracts subject to the social insurance system. Judicial jurisprudence is not uniform. However, the case law recognizes the possibility of concluding a contract to perform a specified task for the trainings / lectures, but these types of contracts set out certain conditions, which often were not included in the contracts  

Zawarcie umowy o dzieło jest niezwykle korzystną formą współpracy. Tego typu umowy nie podlegają ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnym. Ponadto umowa o dzieło stwarza możliwości ustalania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. W ostatnich latach kontrowersje budzi możliwość realizacji różnego rodzaju wykładów/szkoleń w oparciu o umowę o dzieło. Organy rentowe kwestionują możliwość zawarcia tego typu umowy w zakresie wykładów i „przekwalifikowują” te umowyw umowy zlecenia podlegające systemowi ubezpieczeń społecznych.Orzecznictwo sądowe nie jest jednolite. W orzecznictwie dostrzega sięjednak możliwość zawarcia umowy o dzieło dla prowadzonych szkoleń/wykładów, jednak tego typu umowom stawia się określone warunki, których często oceniane umowy nie zawierały

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95963   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2018, s. 83-103

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

224

Number of object content views in PDF format

233

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103258

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information