Object

Title: Regarding the problem of legislation definition of state social normative standards of social services in Ukraine ; Ŝodo problemi zakonodavčogo viznačennâ deržavnih socìal'nih normativìh socìal'nih poslug v Ukraїnì

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regarding the problem of legislation definition of state social normative standards of social services in Ukraine   Ŝodo problemi zakonodavčogo viznačennâ deržavnih socìal'nih normativìh socìal'nih poslug v Ukraїnì

Alternative title:

O problemie określenia ustawodawczego państwowych standardów socjalnych usług socjalnych na Ukrainie

Creator:

Sinčuk, Svìtlana

ORCID:

0000-0003-2711-5919

Subject and Keywords:

social service   state social normative standards   state standard of social service   accessibility of social service   social service quality indicators  
usługa socjalna   państwowy standard socjalny   państwowy standard usługi socjalnej   wskaźniki jakości usługi socjalnej

Description:

Tekst ukr., streszcz. ang., pol.

Abstract:

The article deals with characteristics of state social standards of social services and analysis of theoretical applied problems related to their definition in the legislation of Ukraine. The author analyzes rules of the Law of Ukraine “On state social standards and state social guar-anties” and “On social services” and related by-laws in the context of mutual consistency in defining state social normative standards of social services. The researcher emphasizes that monitoring of the fulfillment of the legislative obligation of the state to guarantee the pro-vision of basic needs of citizens at the level of state social standards requires defining the legislative limits of the concept of “basic needs of citizens in the sphere of social services”. The author points to a discrepancy between the rules of the law regarding the definition of the circle of eligible subjects in the sphere of social services. The researcher analyzes the term “social norms and normative standards” and concludes an unequal legislative content of this term in various normative acts concerning state social standardization of social services. The author proves that the term “social norms and normative standards” does not cover individual criteria for the realization of a person’s right to social services, contains only generalized social characteristics of expediency of use of budgetary funds, and is an indicator-determinant of the value of the subsistence level as the basic state social standard.The article contains a characteristic of structural elements of the state social standard of social services. The author critically analyzes a legislative list of social services and their types. She lists examples of inconsistent use in the legislation of the terms “social prevention” and “social support”. The article contains the author’s arguments that the characteristic of social services as basic does not mean its specific social norming and does not bear upon the ambit of individual/family participation in payment for social services. The researcher clarifies the essence of the social normative standard “accessibility of social service”. It has been concluded that the mentioned norm is legally interpreted as the awareness of po-tential recipients about the parameters of social service provision. The researcher justifies the necessity to define legislative limits of the social normative standard “accessibility of social service” through the state′s obligation to provide these services to the recipient with maximum efficiency. The content of the concept of “quality of social service” is critically analyzed. The author asserts that they are not individual, do not relate to the personal per-formance of the recipient, but are the summary report of the activity of a particular social service provider per year. The researcher argues the necessity to differentiate the indicators of quality of social service separately for the recipient and the provider of social service is argued in the state standard.  

Artykuł jest poświęcony scharakteryzowaniu państwowych standardów socjalnych usług socjalnych oraz analizie teoretycznych i stosowanych problemów związanych z ich definiowaniem w ustawodawstwie Ukrainy. W kontekście wzajemnej spójności w określaniu państwowych standardów socjalnych względem usług socjalnych przeanalizowane zostały normy ustaw Ukrainy (1) o państwowych standardach socjalnych i państwowych gwarancjach socjalnych i (2) o usługach socjalnych oraz powiązane przepisy prawne.Podkreśla się, że monitorowanie wykonania uwzględnionego przez ustawę obowiązku państwa do zagwarantowania zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli na poziomie państwowych standardów socjalnych wymaga określenia ustawodawczych granic pojęcia „podstawowe potrzeby obywateli w zakresie usług socjalnych”. Zwraca się uwagę na rozbieżność między przepisami prawa dotyczącymi określenia kręgu uprawnionych podmiotów w zakresie usług socjalnych. Przeanalizowano pojęcie „normy i standardy socjalne” i wyciągnięto wniosek o nierównej treści legislacyjnej tego pojęcia w różnych aktach normatywnych dotyczących państwowej standaryzacji społecznej usług socjalnych. Udowodniono, że pojęcie „normy i standardy socjalne” nie obejmuje indywidualnych kryteriów realizacji przez osobę prawa do usług socjalnych, zawiera jedynie ogólne cechy społeczne celowości wykorzystania środków budżetowych i jest wskaźnikiem determinującym wartość godziwej płacy jako podstawowego państwowego standardu społecznego.W tekście scharakteryzowano ponadto elementy strukturalne państwowego standardu społecznego usług socjalnych. Krytycznej analizie poddano ustaloną prawnie listę usług socjalnych i ich rodzajów. Podano przykłady niespójnego stosowania w ustawodawstwie pojęć „profilaktyka społeczna” i „wsparcie społeczne”. Uzasadniono, że charakterystyka usług socjalnych jako podstawowych nie implikuje ich specyficznej normalizacji społecznej i nie wpływa na wielkość udziału jednostki/rodziny w opłatach za usługi socjalne. Wyjaśniono istotę standardu socjalnego „dostępność usług socjalnych”. Stwierdzono, że wspomniana norma jest prawnie interpretowana jako poinformowanie potencjalnych odbiorców na temat parametrów świadczenia usług socjalnych. Uzasadniono konieczność określenia granic prawnych standardu socjalnego „dostępność usług socjalnych” ze względu na społeczny obowiązek państwa świadczenia tych usług przede wszystkim w sposób wygodny dla odbiorcy. Krytycznej analizie poddano treść pojęcia „wskaźniki jakości usług socjalnych”. Udowodniono, że nie są one indywidualne, nie dotyczą osobistej skuteczności dla usługobiorcy, lecz są podsumowaniem-raportem z działalności danego usługodawcy socjalnego za rok. Argumentowana jest konieczność rozróżnienia w standardzie państwowym wskaźników jakości usługi socjalnej osobno dla odbiorcy i usługodawcy usługi socjalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Burdìn, Volodimir. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121590   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2020, 11, s. 129-142

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jan 16, 2023

In our library since:

Feb 9, 2021

Number of object content hits:

22

Number of object content views in PDF format

25

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132195

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information