Object

Title: Managing Uncertainty. Socio-economic studies on young precarious workers ; Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Managing Uncertainty. Socio-economic studies on young precarious workers  
Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi

Creator:

Mrozowicki, Adam. Red.   Charzasty, Jan. Red.

Subject and Keywords:

precarisation   labour market   biographical research   Poland   Germany   sociology   life strategies   socio-economic consciousness   PREWORK project  
prekaryzacja   rynek pracy   badania biograficzne   Polska   Niemcy   socjologia   strategie życiowe   świadomość społeczno-ekonomiczna   projekt PREWORK

Abstract:

The book is the result of the research project PREWORK - Young precarious workers in Poland and Germany: a comparative sociological study on working and living conditions, social consciousness and civic engagement' - carried out in 2016-2019 by the team led by Juliusz Gardawski, Adam Mrozowicki and Vera Trappmann. The study was funded by the National Science Centre in Poland and the DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) within the programme "Beethoven" (UMO-2014/15/G/HS4/04476, DFG: TR1378/1-1). The monograph is divided into three parts. The first deals with theoretical and methodological problems of research on precarious workers. It begins with a chapter by several authors, which constitutes a theoretical introduction containing a discussion of basic concepts and a review of literature on economic, political and cultural determinants of precarisation. Next, Mateusz Karolak presents an analysis of found data (GUS, Eurostat) and available literature on precarization of young people on the labour market in Poland. In Chapter 3, Jan Czarzasty introduces CATI research, discussing the traditions of research on economic mentality in the teams of SGPiS and the Warsaw School of Economics. Part I ends with a methodological introduction to biographical research within the PREWORK project by Adam Mrozowicki.The second part of the book – “Selected aspects of consciousness and life strategies of young precarious workers in Poland” - consists of nine chapters. This part opens with Agata Krasowska's chapter reporting the results of a thematic analysis related to experiences and meanings ascribed by young people to their work. Aleksandra Drabina-Różewicz analyses the consequences of precarisation for entering adulthood (Chapter 6) and the ways in which precariousness is experienced by women and men (Chapter 10). In their chapter, Magdalena Andrejczuk and Jacek Burski discuss the relationship between precariousness in the work sphere and experiences outside work (Chapter 7). In Chapter 8, Jacek Burski analyses to what extent and under what conditions precariousness of work triggers processes of biographical trajectory (deep suffering combined with the inability to act). Andrejczuk, meanwhile, examines (in Chapter 9) how precariousness can be overcome by entrepreneurial orientations. Adam Mrozowicki (Chapter 12) analyses the withdrawal patterns and political engagement of young people. Mateusz Karolak in chapter 11, on the basis of biographical research from the PREWORK project and additional 14 biographical interviews with migrants returning from Great Britain to Poland, discusses the connections between international migration (and its biographical "normalisation" and "disenchantment") and the normalisation of precariousness. In Chapter 13, Przemysław Błaszkiewicz presents his own research on the political culture of sociology students in Wrocław, treated by the author as a "potential precariat”.The last part of the monograph is contains the preliminary results of Polish-German comparative analyses. In Chapter 14, Juliusz Gardawski presents an analysis of CATI research in the PREWORK project. He explores how does the socio-economic consciousness of Polish and German youth reflect the visions of well-ordered economy which are typical of the institutional orders in both countries regardless of precarisation. Chapter 15, written by German partners (Aleksandra Seehaus, Vera Trappmann and Denis Neumann), provides basic data on the determinants and forms of precariousness of young people in Germany. Chapter 16, written jointly by the Polish-German team, presents an attempt to combine biographical analysis and CATI research in reflections on the processes of (self-)identification (and de-identification) by young Poles and Germans in relation to social classes. The discussed part ends with Chapter 17, also authored by the Polish-German team, which proposes a typology of life strategies of precarious workers in both countries.  

Książka stanowi efekt realizowanego w latach 2016–2019 pod kierunkiem Juliusza Gardawskiego, Adama Mrozowickiego i Very Trappmann projektu badawczego PREWORK – „Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej”. Badanie finansowały Narodowe Centrum Nauki i DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) w ramach programu „Beethoven” (UMO-2014/15/G/HS4/04476, DFG: TR1378/1-1). Monografię podzielono na trzy części. Pierwsza dotyczy teoretycznych i metodologicznych problemów badań nad pracownikami sprekaryzowanymi. Rozpoczyna ją rozdział kilku autorów, który stanowi wprowadzenie teoretyczne zawierające omówienie podstawowych pojęć oraz przegląd literatury poświęconej ekonomicznym, politycznym i kulturowym uwarunkowaniom procesów prekaryzacji. Następnie Mateusz Karolak prezentuje analizę danych zastanych (GUS, Eurostat) i dostępnej literatury przedmiotu dotyczącej prekaryzacji ludzi młodych na rynku pracy w Polsce. W rozdziale 3 Jan Czarzasty wprowadza do badań CATI, omawiając tradycje badań nad mentalnością ekonomiczną w zespole SGPiS i SGH. Część I kończy wprowadzenie metodologiczne do badań biograficznych w ramach projektu PREWORK autorstwa Adama Mrozowickiego.Na drugą część książki – „Wybrane aspekty świadomości i strategii życiowych młodych pracowników sprekaryzowanych w Polsce” – składa się dziewięć rozdziałów. Część tę otwiera tekst Agaty Krasowskiej relacjonujący wyniki analizy tematycznej związanej z doświadczeniami i znaczeniami przypisywanymi przez młodych ludzi ich pracy. Aleksandra Drabina-Różewicz analizuje konsekwencje prekaryzacji pracy dla procesów wchodzenia w dorosłość (rozdz. 6) oraz sposoby doświadczania prekaryjności przez kobiety i mężczyzn (rozdz. 10). Relacje między prekaryjnością w sferze pracy a doświadczeniami pozazawodowymi rozpatrują w swoim rozdziale Magdalena Andrejczuk i Jacek Burski (rozdz. 7). W rozdziale 8 Jacek Burski analizuje, w jakim zakresie i w jakich warunkach prekaryzacja pracy uruchamia procesy biograficznej trajektorii. Andrejczuk sprawdza natomiast (w rozdz. 9), jak prekaryjność może być przezwyciężana przez orientacje przedsiębiorcze. Adam Mrozowicki (w rozdz. 12) analizuje wzory wycofania i zaangażowania politycznego ludzi młodych. Mateusz Karolak w rozdziale 11 na bazie badań biograficznych z projektu PREWORK i dodatkowych 14 wywiadów biograficznych z migrantami powrotnymi z Wielkiej Brytanii do Polski , rozpatruje powiązania pomiędzy zagraniczną migracją (i jej biograficznym „normalizowaniem” i „odczarowywaniem”) a normalizacją prekaryjności. W rozdziale 13 zaś Przemysław Błaszkiewicz prezentuje własne badania nad kulturą polityczną studentów socjologii we Wrocławiu, traktowanych przez autora jako „potencjalni prekariusze” .Ostatnia część monografii ma charakter porównawczy i zawiera wstępne wyniki analiz polsko-niemieckich. W rozdziale 14 Juliusz Gardawski prezentuje analizę badań CATI w projekcie PREWORK, wskazując m.in. na odzwierciedlenie w ekonomicznej mentalności młodzieży polskiej i niemieckiej wizji gospodarek dobrze urządzonych, które są charakterystyczne dla porządków instytucjonalnych w obu krajach, i to pomimo prekaryzacji. Rozdział 15, autorstwa partnerów niemieckich (Aleksandrę Seehaus, Verę Trappmann i Denisa Neumanna), dostarcza podstawowych danych o uwarunkowaniach i formach prekaryjności młodych ludzi w Niemczech. W rozdziale 16, napisanym wspólnie przez zespół polsko-niemiecki, zaprezentowano próbę połączenia analizy biograficznej i badań CATI w rozważaniach dotyczących procesów (auto)identyfikacji (i „dezidentyfikacji”) dokonywanej przez młodych Polaków i Niemców w odniesieniu do klas społecznych. Omawianą część wieńczy rozdział 17, również autorstwa polsko-niemieckiego zespołu, w którym zawarto propozycję typologii strategii życiowych pracowników sprekaryzowanych w obu krajach.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Date issued:

2020

Detailed Type:

ebook

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121563   doi:10.34616/132183    

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2021

In our library since:

Feb 3, 2021

Number of object content hits:

412

Number of object content views in PDF format

442

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132183

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information