Object

Title: Unavoidability of public administration in the scope of administrative establishment’s power — “removal from the list of students” on the basis of the case-law of administrative courts ; Niepomijalność administracji publicznej w zakresie władztwa zakładowego — „skreślenie z listy uczniów szkoły” na kanwie orzecznictwa sądowoadministracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Unavoidability of public administration in the scope of administrative establishment’s power — “removal from the list of students” on the basis of the case-law of administrative courts  
Niepomijalność administracji publicznej w zakresie władztwa zakładowego — „skreślenie z listy uczniów szkoły” na kanwie orzecznictwa sądowoadministracyjnego

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

ORCID:

0000-0001-7467-5703

Subject and Keywords:

the right to education   schooling duty and education’s duty   education law   administrative establishment   administrative establishment’s power   school statute   removal from the list of students  
prawo do nauki   obowiązek szkolny i obowiązek nauki   prawo oświatowe   zakład administracyjny   władztwo zakładowe   statut szkoły   skreślenie ucznia z listy uczniów

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

The subject matter of procedures in the individual cases of a student, including administrative establishment’s power towards a student on school territory and removal from the list of students, affects students’ status as so-called users of administrative establishments and is not only relevant and present in administrative law, but still needs the courtsʼ verification and scientific reflection in practice. The procedure for removing a student from the list of students is pending under theprovisions of administrative procedural law. A student is removed from the list of students on the basis of the administrative decision and is tantamount to the cessation of the administrative-legal relationship between a student and school. It has to be underlined that a student has the obligation to obey internal regulations which are passed in the school and which are binding on its premises. In particular, these regulations include the school statute. Powers of an administrative establishment (school) towards a student — the so-called “user” — are usually statutorily prescribed and clearly specified in the school statue and in internal school regulations. In the doctrine of administrative law, it is considered that the subordination of a student as a user of the administrative establishment is regulated in education law and his subordination to other acts and orders of the school authorities is defined as an element of the administrative establishment’s power. Hence, there is a presence and unavoidability of legal forms of public administration activity in the school and administrative establishment’s power influencing the legal situation of a student in the school. Administrative law allows for taking a view on the legal protection of a student and administrative court judiciary allows for taking a view on the legal protection of public subjective rights of an individual — a student in the state ruled by law.  

Problematyka postępowań w indywidualnych sprawach ucznia w szkole, w tym władztwa zakładowego wobec ucznia na forum szkoły, i kwestia skreślenia z listy uczniów, wpływając na status ucznia jako użytkownika zakładu administracyjnego (szkoły), jest nie tylko obecna i aktualna w nauce prawa administracyjnego, ale i ciągle potrzebuje w praktyce weryfikacji sądowej i refleksji naukowej. Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów toczy się według procedury zgodnej z przepisami postępowania administracyjnego. Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły następuje w formie decyzji administracyjnej; jest przy tym równoznaczne z rozwiązaniem stosunku administracyjnoprawnego, łączącego ucznia ze szkołą. Podkreślić należy, że w szkole istnieje prawny obowiązek podporządkowania się ucznia wydanym i obowiązującym na jej terenie regulacjom wewnątrzzakładowym, do których należy zwłaszcza statut szkoły. Uprawnienia zakładu administracyjnego (szkoły) wobec ucznia-użytkownika są z reguły uregulowane ustawowo, szczegółowo zaś dookreślone w statucie szkoły i regulaminach wewnątrzszkolnych. W doktrynie prawa administracyjnego przyjmuje się, że podległość ucznia jako użytkownika zakładu administracyjnego uregulowana jest w szczególności w prawie oświatowym, jego podległość zaś wszelkim aktom, poleceniom organów szkoły — określona jest jako element władztwa zakładowego. Stąd właśnie obecność i niepomijalność w szkole prawnych form działania administracji publicznej oraz władztwa zakładowego, mającego istotny wpływ na sytuację prawną ucznia w szkole. Prawo administracyjne pozwala przyjrzeć się ochronie administrowanego ucznia w szkole, a sądownictwo administracyjne — ochronie praw podmiotowych jednostki jako ucznia szkoły w państwie prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119270   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.18

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 227-244

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

40

Number of object content views in PDF format

47

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129654

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information