Object

Title: Corporate harmfulness – in the margins of the Supreme Court ruling of 29 May 2018, reference number act SDI 14/18 ; Szkodliwość korporacyjna – na marginesie orzeczenia SN z 29 maja 2018 r., sygn. akt SDI 14/18

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Corporate harmfulness – in the margins of the Supreme Court ruling of 29 May 2018, reference number act SDI 14/18  
Szkodliwość korporacyjna – na marginesie orzeczenia SN z 29 maja 2018 r., sygn. akt SDI 14/18

Alternative title:

Corporate harmfulness – in the margins of the Supreme Court ruling of 29 May 2018, reference number act SDI 14/18

Creator:

Wrześniewska-Wal, Iwona

ORCID:

0000-0002-8892-5985

Subject and Keywords:

doctor   professional responsibility   corporative harmfulness   punishment  
lekarz   odpowiedzialność zawodowa   szkodliwość korporacyjna   kara

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The voted judgment refers to two extremely important issues related to the professional judiciary of doctors. In the conditions of very rapid and quite chaotic legislative changes, the role of the jurisprudence of medical courts is growing, although they are not courts in a strict sense, and the first and the second instance panels include non-lawyers. The first issue indicates the basic obligations of the court of second instance, which require the court not only not to disregard any plea raised in the appeal, but also to provide a fair view of each of them. The medical court is required not only to issue its judgment on the basis of law, but also to convincingly substantiate it. The second important issue is the imposition of penalties, especially the most severe penalty, i.e. deprivation of the right to practice medicine. The above decision of the Supreme Court also raises the aspect of circumstances, including “social harmfulness of the act”, which should be taken into account when assessing and individualizing the sentence. This decision, which is extremely important from the point of view of the practice of medical courts, will be the subject of this study.  
Glosowany wyrok odnosi się do dwóch niezwykle ważnych zagadnień związanych z sądownictwem zawodowym lekarzy. W warunkach bardzo gwałtownych i dosyć chaotycznych zmian legislacyjnych rola orzecznictwa sądów lekarskich rośnie, choć nie są one sądami sensu stricto, a w składach orzekających I i II instancji znajdują się sędziowie niebędący prawnikami. Pierwsze zagadnienie wskazuje na podstawowe obowiązki sądu II instancji, które wymagają od niego nie tylko niepomijania żadnego zarzutu podniesionego w środku odwoławczym, ale także rzetelnego ustosunkowania się do każdego z nich. Sąd lekarski ma obowiązek zarówno wydać swoje orzeczenie na podstawie prawa, jak i przekonywająco je uzasadnić. Drugim ważnym zagadnieniem jest orzekanie kar, a szczególnie kary najsurowszej, tj. pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza. Powyższe orzeczenie SN podnosi także aspekt okoliczności, w tym „społeczną szkodliwość czynu”, które winny być brane pod uwagę przy ocenie i indywidualizacji wymiaru kary. To niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki sądów lekarskich rozstrzygnięcie będzie przedmiotem niniejszego opracowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118582

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.178.191

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

48

Number of object content views in PDF format

48

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127349

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information