Object

Title: Koszty postępowania sądowego jako koszty uzyskania przychodu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koszty postępowania sądowego jako koszty uzyskania przychodu

Alternative title:

Costs of court proceedings as costs of obtaining income

Creator:

Niemiec, Mateusz

ORCID:

0000-0002-8005-3289

Subject and Keywords:

PIT   CIT   tax cost   costs of court proceedings   principle of flexibility of law  
podatek PIT   podatek CIT   koszt podatkowy   koszty postępowania sądowego   zasada elastyczności prawa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The paper is an attempt to answer the question whether there are any fixed circumstances which determine recognition of costs of court proceedings as tax costs, or on the contrary whether there are any fixed circumstances which eliminate such possibility, and consequently to establish whether the currently binding regulations referring to the discussed issue are precise enough. The author formulates the thesis that the diversity of tax certification/jurisdiction in the scope of costs of court proceedings can prove the need to clarify the existing regulation in the way similar to that in which the regulation of Art 23 par. 1, point 14 of PIT act, and the regulation of Art. 16, par. 1, point 14 of CIT act, i.e. concerning the costs of execution connected with the failure to fulfil obligations, have been constructed. The certainty of transactions may also require expanding of the existing legal solutions to the phases of the proceedings other than the execution proceedings  

Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieją pewne stałe okoliczności, które determinują uznanie kosztów postępowania za koszty podatkowe, oraz przeciwnie – czy istnieją takie stałe okoliczności, które taką możliwość eliminują, a w konsekwencji celem jest ustalenie, czy aktualnie obowiązująca regulacja w omawianym zakresie jest wystarczająco precyzyjna. Autor formułuje tezę, że niejednolitość orzecznictwa podatkowego w zakresie kosztów postępowania może świadczyć o konieczności doprecyzowania istniejącej regulacji w podobny sposób, w jaki został skonstruowany przepis art. 23 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT, tj. w zakresie kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań. Również pewność obrotu może wymagać rozszerzenia istniejących rozwiązań prawnych na inne fazy postępowania aniżeli postępowanie egzekucyjne

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95982   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2018, s. 80--103

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

1 281

Number of object content views in PDF format

1302

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103315

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information