Object

Title: Preferencyjna stawka 15% w podatku dochodowym od osób prawnych a zasada równości – wątpliwości natury konstytucyjnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Preferencyjna stawka 15% w podatku dochodowym od osób prawnych a zasada równości – wątpliwości natury konstytucyjnej

Alternative title:

Constitutional doubts : the preferential 15% tax rate in corporate income tax and the equality principle

Creator:

Drozdowski, Edgar Krzysztof

ORCID:

0000-0002-4029-0562

Subject and Keywords:

Corporate Income Tax   CIT   tax rate   the preferential 15% tax rate   tax privileges   tax rate schedule   equality principle   exception to the principle of equality  
podatek dochodowy od osób prawnych   CIT   stawka podatkowa   stawka podatkowa 15%   preferencje podatkowe   skala podatkowa   zasada równości   odstępstwo od zasady równości

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The aim of the article, using legal-dogmatic method, was to investigate the conformity of the 15% preferential tax rate within the corporate income tax to the constitutional principle of equality. The research was conducted on the two premises qualifying the taxpayer to apply the preferential tax rate, i.e. the status of a small taxpayer as well as a taxpayer beginning their activity. Moreover, the research also covered the exclusion from applying the preferential tax rate to the restructured taxpayers. At the beginning the author briefly summarized the achievements of doctrine and judicature on the principle of equality and the criteria justifying the exceptions to this principle. In the author's opinion the 15% preferential tax rate should be treated as an exception to the principle of equality which requires constitutional justification. The results of the research resulted in the conclusion that the criteria of a small tax payer and a taxpayer beginning their activity raise significant constitutional doubts regarding unjustified exceptions to the principle of equality. Surprisingly, constitutional doubts also apply to the exclusion of a preferential tax rate for restructured taxpayers, i.e. unjustified discrimination of a similar group of taxpayers  

Celem artykułu było zbadanie metodą dogmatycznoprawną zgodności preferencyjnej stawki podatkowej 15% w podatku dochodowym od osób prawnych z konstytucyjną zasadą równości. Badaniu zostały poddane dwie przesłanki kwalifikujące do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej tj. status małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność, a także wyłącznie spod preferencyjnego traktowania podmiotów restrukturyzowanych. Na wstępie pokrótce został przytoczony dorobek orzecznictwa trybunalskiego i doktryny określający istotę zasady równości i kryteria usprawiedliwiające odstępstwa od tej zasady. Autor uznał preferencyjną stawkę 15% za odstępstwo od zasady równości, co wiąże się z koniecznością spełniania wymogów konstytucyjnych przewidzianych dla tego typu odstępstw. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że kryteria małego podatnika i rozpoczęcia działalności budzą istotne wątpliwości konstytucyjne jako nieusprawiedliwione odstępstwa od zasady równości. Przewrotnie, wyłączenie spod opodatkowania tą preferencyjną stawką podatników utworzonych w wyniku restrukturyzacji w pierwszych dwóch latach podatkowych ich działalności również budzi wątpliwości jako nieuzasadniona dyskryminacja grupy podobnych podatników

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95980   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2018, s. 48-64

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

46

Number of object content views in PDF format

56

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103309

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information